Надрукувати

 

Журнал «Медичні перспективи» видається з 1996 року, з 1999 року атестований ВАК України як фахове видання. Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, журналу присвоєна категорія "Б"
(наказ МОН України  від  11.07.2019 № 975).

ISSN 2307-0404

 

Засновник: ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Реєстраційне свідоцтво серія КВ №1721 від 24.10.1995 р.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців 
серія ДК №6056 від 01.03.2018 р.

 

Видається згідно рішень редакційної колегії, редакційної ради та Вченої ради ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Журнал «Медичні перспективи» практикує політику відкритого доступу до опублікованого матеріалу. Повні тексти статей викладені на нашому сайті з 2005 року (в форматі PDF).

Основним завданням журналу є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної і сучасної наукової думки щодо новітніх досягнень та актуальних проблем медицини вітчизняних та закордонних вчених.

 

Видається журнал з періодичністю чотири рази на рік. 

Мови публікацій: українська, російська, англійська

 

e-mail:  

 

Склад редакції: літературні редактори: М.Ю. Сидора, І.М. Клименко
Комп'ютерний дизайн та оригінал-макет: Л.М. Григорчук
Бібліограф: В.Т. Котелевська
Діловод: В.В. Калінічева