Медичні перспективи. - 2017. - Т. 22, № 2, ч. 1.

      Титульний лист (Title of the issue)

Зміст (Content)

2017 Том XXII № 2 ч. 1

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ З СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ВІД НАУКИ ДО ПРАКТИКИ»

Перцева Т.О. Привітання учасників конференції

 

Чухрієнко Н.Д., Височина І.Л. Від терапії до сімейної медицини – тридцятирічний шлях кафедри

 

Куюмчян М.С., Юр’єва Л.М., Дукельський О.О., Максименко О.П. Про спільну роботу Дніпропетровської обласної ради та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» з дистанційного навчання сімейних лікарів

Ключові слова: післядипломна освіта, сімейні лікарі, дистанційне навчання

Реферат. О совместной работе Днепропетровского областного совета и ГУ «Днепропетровская меди­цинская академия МЗ Украины» по дистанционному обучению семейных врачей. Куюмчян М.С., Юрьева Л.Н., Дукельский А.А., Максименко О.П. В условиях функционирования местного самоуправления одним из полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских, областных советов является решение вопросов образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. В статье освещен опыт сотрудничества ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» и Днепропетровского областного совета по созданию и реализации проекта интернет-конференции по дистанционному обучению, консультации семейных врачей Днепропетровской области по актуальным вопросам оказания медицинской помощи населению.

 

КЛІНІЧНІ СТАТТІ

Бурмак Ю.Г., Петров Е.Е., Треумова С.И. Сравнительная оценка некоторых маркеров системного воспаления у больных эсссенциальной гипертензией с метаболическим синдромом и в условиях коморбидности

Ключевые слова: эссенциальная гипертензия, метаболический синдром, коморбидность, системное воспаление

Реферат. Порівняльна оцінка деяких маркерів системного запалення у хворих на есенціальну гіпертензію з метаболічним синдромом та в умовах коморбідності. Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Треумова С.І. У хворих на есенціальну гіпертензію (ЕГ) віком 44-57 років (33 чоловіки, 21 жінка) з метаболічним синдромом (n=23) та коморбідною пептичною виразкою (n=31) проведено дослідження вмісту в сироватці крові прозапального туморнекротичного фактора α, кінцевого продукту ліпопероксидації малонового диальдегіду, сумарного вмісту метаболітів нітроксиду та індукованої ристоміцином агрегації тромбоцитів. Показано, що у хворих із коморбідною патологією мала місце висока прозапальна активність сироватки крові, був суттєво активо­ваний процес ліпопероксидації, підвищений вміст тканинної складової первинного гемостазу та знижений су­марний вміст метаболітів нітроксиду, що зберігалося і в період клініко-лабораторної ремісії. Зроблено наголос на необхідності моніторингу таких порушень з метою корекції лікування та розробки профілактичних заходів.

 

Василенко В.А. Індекс жорсткості аорти як маркер субклінічного атеросклерозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

Ключові слова: індекс жорсткості аорти, ВІЛ-інфекція, СД4+ Т-лімфоцити, загальний холестерин

Реферат. Индекс жёсткости аорты как маркер субклинического атеросклероза у ВИЧ-инфицированных пациентов. Василенко В.А. Обследованы 121 ВИЧ-инфицированный пациент, которые не имели никаких кли­нических проявлений сердечно-сосудистой патологии. Целью исследования было установление степени утраты эластичности аорты у таких пациентов с помощью определения индекса жесткости аорты (ИЖА). Установлено, что среди пациентов, которым антиретровирусная терапия (АРТ) еще не назначалась, ИЖА повышается до 1,18 ± 0,02 мм рт.ст./мл., а у ВИЧ-инфицированных, принимающих АРТ, этот показатель является максимальным и составляет 1,29 ± 0,01 мм рт.ст./мл.. Установлены прямые корреляционные связи между ИЖА и продолжительностью ВИЧ-инфекции, количеством СД4+ Т-лимфоцитов, концентрацией общего холестерина.

 

Височина І.Л., Башкірова Н.С. Ведення пацієнтів із закрепом на амбулаторному етапі

Ключові слова: закреп, функціональні порушення органів травлення

Реферат. Ведение пациентов с запором на амбулаторном этапе. Высочина И.Л., Башкирова Н.С. Синдром запора представляет собой важную медико-социальную проблему, что прежде всего связано со снижением качества жизни человека. Законодательно в Украине ведение пациентов с запором (самостоятельная диагностика, самостоятельное лечение и обеспечение профилактических мероприятий при запорах у па­циентов разного возраста) предоставлено врачу общей практики – семейной медицины. В статье предложен алгоритм ведення пациента с запором на амбулаторном этапе.

 

Гайдук О.И., Иванусь С.Г., Чергинец В.И., Гайдук Т.А., Башкирова Н.С. Клинический случай болезни Кавасаки у 7-месячного младенца

Ключевые слова: болезнь Кавасаки, атипичная (неполная) форма, младенцы

Реферат. Клінічний випадок хвороби Кавасаки у 7-місячного немовляти. Гайдук О.І., Іванусь С.Г., Чергінец В.І., Гайдук Т.А., Башкірова Н.С. Нами представлено випадок хвороби Кавасакі у 7-місячної дитини. Його особливістю стала пізня діагностика (на 18 добу захворювання), ранній вік дитини, атипова (неповна) форма хвороби. Незва­жаючи на те, що внутрішньовенний імуноглобулін вводився у пізні терміни захворювання на тлі сформованих аневризм коронарних артерій, у динаміці спостерігалося зменшення їх розмірів і повне зникнення до 9-місячного віку.

 

Гайдук Т.А., Шостакович-Корецька Л.Р., Гайдук О.І., Іванусь С.Г., Баралей Т.В., Крамаренко Л.М., Устименко М.А. Взаємозв’язок індексу маси міокарда лівого шлуночка з різними факторами ризику в підлітків з артеріальною гіпертензією

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, гіпертрофія лівого шлуночка, фактори ризику, діти

Реферат. Взаимосвязь индекса массы миокарда левого желудочка с разными факторами риска у под­ростков с артериальной гипертензией. Гайдук Т.А., Шостакович-Корецькая Л.Р., Гайдук О.И., Иванусь С.Г., Баралей Т.В., Крамаренко Л.Н., Устименко М.А. Обследованы 118 подростков с различными формами артериаль­ной гипертензии (АГ) – стабильной, лабильной формами и прегипер­тензией в возрасте 12-17 лет, госпитализированных в детское городское кардиопульмонологическое отделение в связи с повышением артериаль­ного давления при его разовом измерении на амбулаторном этапе. Установлена высокая частота гипертрофии миокарда левого желудочка (ГЛЖ) у детей и подростков с АГ (33,9%). При анализе уни­вариантных моделей показано, что риск формирования ГЛЖ у детей с АГ был ассоциирован (P<0,05-0,001) с показателями, характеризующими наличие абдоминаль­ного избытка массы тела или ожирения (ИМТ, ОТ, соотношение факти­ческой массы к массе тела при рождении), показателями липидного (ТГ, ЛПВП, ЛПОНП и их соотношениями) и углеводного (уровень инсулина в крови, ІР HOMA) обмена, наследственной отяго­щенности по кардио­васкулярным заболеваниям, а также с показателями СМАД, характеризу­ющими АГ. Сре­ди факторов, которые характеризуют липидный обмен, прогностически значимыми являются показатели ТГ и соотношение ЛПНП/ЛПВП. В совокупности с ИМТ они повышают максимальную вероятность формиро­вания ГЛЖ (при худших значениях показателей) с р=0,75 до 0,952, а точность прогноза с 78% до 80,5%.

 

Дичко Т.О. Порушення адаптації дихальної функції та гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень

 

Ільницький І.Г., Білозір Л.І., Костик О.П., Тимчак Е.В., Старічек Г.В., Кашкадамова С.М., Тимчак А.І., Гавриляк-Стадович З.В., Федчина О.Я., Жиловська О.В., Шваєнко Н.П., Стадович О.І. Клініко-інструментальний алгоритм діагностики туберкульозу на тлі хронічного бронхіту

Ключові слова: деструктивний туберкульоз, хронічний бронхіт, клінічній й інструментальні методи обстеження

Реферат. Клинико-инструментальный алгоритм диагностики туберкулёза на фоне хронического бронхита. Ильницкий И.Г., Билозир Л.И., Костык О.П., Тымчак Э.В., Старичек Г.В., Кашкадамова С.В., Тымчак А.И., Гаврыляк-Стадович З.В., Федчына О.Я., Жиловская О.В., Шваенко Н.П., Стадович О.И. Целью исследования была наработка критериев клинико-инструментального и лабораторного алгоритма диагностики туберкулёза лёгких в сочетании с хроническим бронхитом. Клиническое течение туберкулёза лёгких в современных условиях часто проявляется развитием специфического процесса на фоне хронического бронхита, что характеризуется присутствием общих проявлений обоих заболеваний, усложняя своевременную диагностику туберкулёза, в связи с чем проблема соотношения этих двух заболеваний требует углубленного изучения. Обследовано 300 больных деструктивным туберкулёзом лёгких в возросте 15-67 лет: у 93 (31,0 %) туберкулёз сочетался с хроническим бронхитом, у 207 (69,0 %) - только туберкулёз лёгких. Для обследования использованы клинические, лабораторные и инструментальные методы. У 31,0 % больных установлен высокий удельный вес хронического бронхита, возникшего до возникновения специфического воспаления. Острое начало с наличием продуктивного кашля отмечено у 26 (27,9 %) больных, повышенная СОЭ - у 49 (52,6 %) и лейкоцитоз - у 29 (32,0 %), значительно чаще это было выражено у больных при микс-патологии. У этих же больных наблюдался более длительный период заживления деструктивного процесса. Антимикобактериальная терапия выявила высокий терапевтический эффект у больных туберкулёзом в сочетании с хроническим бронхитом: прекращение бактериовыделения наблюдалось у 85 (96,6 %), а заживление деструкций – у 76 (81,7 %) больных, что незначительно уступало результатам лечения пациентов, болевших только туберкулёзом лёгких. Установлено наличие двух вариантов эндобронхита: неспецифического диффузного воспаления бронхов, как результат проявления хронического бронхита, и, так называемого, реактивного «параспецифического» эндобронхита, как следствие токсико-аллергического влияния туберкулезного процесса.

 

Казицька Н.М., Степаненко Т.І., Харитонова О.Н., Перехрест І.М. Непереносимість глютену без целіакії – рекомендації до дієтотерапії в дітей

Ключові слова: непереносимість глютену, діти, безглютенова дієта

Реферат. Непереносимость глютена без целиакии – рекомендации к диетотерапии у детей. Казицкая Н.Н., Степаненко Т.И., Харитонова О.Н., Перехрест И.М. В статье описаны возможности дие­тарного лечения непереносимости глютена без целиакии, приведены глютенсодержащие продукты и продукты, которые содержат скрытый глютен, предложена этапная реабилитация и вариант без­глютеновой диеты для детей раннего возраста.

 

Колесник Н.С., Таран С.К., Федоcова С.С. Сравнительная оценка результатов внутрикожных тестов со стандартным туберкулином (проба манту) и с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (атр-тест) у детей из групп риска по туберкулезу

Ключевые слова: туберкулиновая чувствительность, аллерген туберкулезный рекомбинантный, группы риска, информативность теста

Реферат. Порівняльна оцінка результатів внутрішньошкірних тестів зі стандартним туберкуліном (проба Манту) і з алергеном туберкульозним рекомбінантним (АТР-тест) у дітей з груп ризику по туберкульозу. Колісник Н.С., Таран С.К., Федосова С.С. Метою нашого дослідження було вивчення інформативності вну­трішньошкірних проб зі стандартним туберкуліном та з алергеном туберкульозним рекомбінантним у дітей зі встановленого і невстановленого контакту з хворим на туберкульоз. Було проаналізовано результати шкірних тестів – проби Манту і тесту з алергеном рекомбінантним у 759 дітей, які мешкали в осередках туберкульозної інфекції (перша група) та в 1006 дітей зі здорового оточення (друга група). Аналіз результатів проби Манту в дітей обох груп не виявив достовірних відмінностей у частоті позитивних реакцій та інтенсивності туберкулінової чутливості: найбільш часто реєструвалися реакції зі слабкою та помірною чутливістю до туберкуліну. Проте результати проби з АТР достовірно відрізнялись у групах спостереження: серед контактних у три рази частіше реєструвалися позитивні реакції - у 422 (55,6%), ніж у дітей зі здорового оточення - у 172 (17,1%), p<0,05. Ступінь інтенсивності чутливості до АТР у контактних дітей достовірно вище, ніж у дітей зі здорового оточення, про що також свідчить середній розмір інфільтрату - (15,7±0,3) мм і (13,4±0,3) мм відповідно, p<0,05. При проведенні комп’ютерної томографії грудної порожнини в пацієнтів з позитивною та сумнівної реакцією на тест з АТР додатково було виявлено зміни в легенях або внутрішньогрудних лімфатичних вузлах (ВГЛВ) у 213 осіб (12,0%), тоді як при використанні стандартних променевих методів зміни реєструвались лише в 43 дітей (2,4%), p<0,05.

 

Кошля В.І., Муна Бен Абід, Склярова Н.П., Врабіє І.П. Вплив бісопрололу на показники добового моніторингу артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, добовий моніторинг артеріального тиску, бісопролол

Реферат. Влияние бисопролола на показатели суточного мониторинга артериального давления у больных с гипертонической болезнью. Кошля В.И., Муна Бен Абид, Склярова Н.П., Врабие И.П. У 32 больных с гипертонической болезнью, из которых у 17 была I степень и у 15 II степень гипертонической болезни, было изучено влияние бисопролола на показатели суточного мониторинга артериального давления. Бисопролол назначался один раз в сутки в дозе 5 мг. Курс лечения составлял 18-21 день. Проведенные исследования показали, что терапия бисопрололом приводила к стойкому снижению артериального давления, эффект которого нарастал на протяжении курса лечения. При этом отмечалось многоплановое коррегирующее влияние на параметры суточного профиля артериального давления, вследствие чего существенно снижалась скорость суточного подъема артериального давления.

 

Кузьміна Г.П., Лазаренко О.М., Маркова О.Я. Терапевтична тактика сімейного лікаря щодо вибору терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з гіперурикемією

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, гіперурикемія, антигіпертензивні засоби

Реферат. Терапевтическая тактика семейного врача по выбору терапии у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с гиперурикемией. Кузьмина А.П., Лазаренко О.Н., Маркова Е.Я. Большинство пациентов с артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с гиперурикемией (ГУ) обращаются за помощью к семейному врачу, который должен понимать важность назначения адекватной антигипертензивной терапии не только для контроля артериального давления, но и для контроля уровня мочевой кислоты. Цель ис­следования – проанализировать тактику семейного врача по выбору терапии у пациентов с АГ в сочетании с ГУ на этапе первичного звена. Осуществлялся социологический опрос врачей общей практики - семейной медицины (n=30) по специально разработанной анкете. Было выявлено, что врачи общей практики назначают пациентам с АГ в сочетании с ГУ основные группы антигипертензивных препаратов первой линии, пред­почитая средства с доказанным гипоурикемическим действием. Среди сартанов отдают предпочтение валсартану и лозартану, ингибиторов АПФ – рамиприлу и эналаприлу, антагонистов кальция – амлодипину и лерканидипину, диуретиков – гидрохлортиазиду, который назначают в большинстве случаев в составе тройной антигипертензивной терапии. Большая часть врачей (53,3%) назначает ингибиторы ксантинок­сидазы (аллопуринол, фебуксостат) при бессимптомной ГУ пациентам с АГ.

 

Орловський В.Ф., Чернацька О.М., Деміхова Н.В. Оcновні аспекти ліпідного обміну в осіб із цукровим діабетом 2-го типу й артеріальною гіпертензію

 

Плеханова Т.М., Харитонова О.Н., Перехрест І.М. Особливості фізичного розвитку недоношених немовлят на першому році життя

Ключові слова: недоношені діти, фізичний розвиток, графіки Фентона

Реферат. Особенности физического развития недоношенных детей на первом году жизни. Плеханова Т.Н., Харитонова О.Н., Перехрест И.М. Первый год жизни для недоношенных младенцев – важнейший период развития и реализации компенсаторных возможностей. Нарушение физического развития в постнеонатальном периоде достоверно коррелирует с отдаленными неврологическими и соматическими последствиями. Нами была проведена оценка физического развития младенцев, родившихся с массой тела менее 2000г, перед выпиской из стационара и в хронологическом возрасте один год. Установлено, что только у 30% детей с ЭНМТ и около 50% с малой и очень малой массой тела физическое развитие перед выпиской соответствует гестационному возрасту. К концу первого года жизни у 40-50% детей с массой при рождении менее 2000 г формируются нарушения физического развития. Мониторинг физического развития не­доношенных младенцев с помощью графиков Фентона позволяет своевременно выявить отклонения и провести коррекцию.

 

Потабашній В.А., Фесенко В.І., Буртняк Т.З. Проблеми діагностики і лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією  у поєднанні з ХОЗЛ на первинному рівні медичної допомоги за даними ретроспективного аналізу

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, хронічне обструктивне захворювання легень, первинний рівень медичної допомоги

Реферат. Проблемы диагностики и лечения пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с ХОЗЛ на первичном уровне медицинской помощи по данным ретроспективного анализа. Потабашний В.А., Фесенко В.И., Буртняк Т.З. Целью исследования было определение качества первичной медицинской помощи, а также клинико-инструментального обследования пациентов с артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с ХОЗЛ с помощью  ретроспективного анализа амбулаторных карт. В результате исследования выявили недостаточный объем обследования и назначенного лечения, что свидетельствует о гиподиагностике случаев сочетания АГ с ХОЗЛ. Также определены самые частые группы  препаратов, которые используются в лечении этих пациентов.

 

Росицька О.А. Аналіз клінічних випадків пацієнтів із синдромом когнітивних порушень в амбулаторній практиці лікаря

Ключові слова: когнітивні порушення, гіпоглікемія, геріатричний синдром, діагностика, клінічні випадки

Реферат. Анализ клинических случаев с синдромом когнитивных нарушений в амбулаторной практике врача. Росицкая О.А. Актуальность проблемы диагностики и дифференциальной диагностики когнитивных нарушений и деменции в амбулаторной практике обусловлены большим количеством заболеваний, про­текающих с синдромом когнитивных нарушений разной степени. В статье приведены клинические случаи пациентов разного возраста с обратимыми когнитивными нарушениями.

 

Росицька О.А. Синдром деменції – підходи до діагностики в загальнолікарській практиці

Ключові слова: амбулаторія ЗПСМ, деменція, когнітивні порушення, діагностика, алгоритм дій

Реферат. Синдром деменции - подходы к диагностике в общеврачебной практике. Росицкая А.А. В статье представлены алгоритм действий врача общей практики - семейного врача при выявлении когнитивных нарушений (деменции) у пациентов в соответствии с действующим приказом Минздрава Украины №736 от 19.07.2016. Для оптимизации работы врача на первичном уровне были проанализированы различия диагностического поиска на первичном и вторичном уровнях оказания медицинской помощи.

 

Степаненко Т.І., Казицька Н.М., Лацинська С.А. Фактори регресу кліничних проявів бронхолегеневої дисплазії в недоношених дітей 

Ключові слова: бронхолегенева дисплазія, недоношені діти, факторний аналіз

Реферат. Факторы регресса клинических проявлений бронхолегочной дисплазии у недоношеных детей. Степаненко Т.И., Казицкая Н.Н., Лацинская С.А. С целью изучения факторов регресса клинических прояв­лений бронхолегочной дисплазии (БЛД) в течение первого года жизни у 136 недоношенных детей, больных БЛД, был проведен многофакторный анализ медико-биологических факторов риска, особенностей течения РДС, длительность и параметры ИВЛ, применение медикаментов, показателей пульсоксиметрии, эхо­кардио­графии, рентгенографии. В результате исследования было показано, что кроме таких факторов, как гес­тационный возраст (r= 0,74), длительность ИВЛ (r= -0,79), «жесткие» параметры ИВЛ (r= -0,73), большое влияние на регресс клинических проявлений БЛД имели факторы питания (раннее начало, отсутствие срывов питания), наличие открытого артериального протока (r=0,53), заболевания ЦНС (r= 0,49). Брохолитическая и ингаляционная стероидная терапия имели умеренное влияние на регресс клинических проявлений БЛД. Таким образом, для благоприятного исхода БЛД необходима организация диспансерного наблюдения с контролем течения коморбидных заболеваний, рационального питания недоношенного ребенка на первом году жизни, дифференцированный подход к медикаментозной терапии.

 

Черниловский А.В., Яшкина Т.О., Бут Н.А., Туренко Е.А., Черниловская С.В. Дифференцированный подход к корекции повышенного артериального давления у пациентов с хроническим гломерулонефритом

Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, синдром артериальной гипертензии, дифференцированный подход, лечение

Реферат. Диференційований підхід до корекції підвищеного артеріального тиску у хворих на хронічний гломерулонефрит. Черниловський А.В, Яшкіна Т.О., Бут Н.О., Туренко О.А., Черниловська С.В. Актуальність проблеми хронічної хвороби нирок (ХХН) в амбулаторній практиці сімейного лікаря детермінована різними чинниками, зокрема розвитку і прогресування артеріальної гіпертензії, що в свою чергу зумовлює необхідність підбору адекватної терапії цього стану. Метою нашого дослідження було обґрунтування вибору обсягу лікарської терапії в контролі підвищеного артеріального тиску в пацієнтів із хронічним гломерулонефритом залежно від рівня зниження ШКФ з підтвердженням необхідності дифе­ренційованого підходу до корекції підвищеного артеріального тиску залежно від рівня ШКФ.

 

Чопей І.В., Гряділь Т.І., Чубірко К.І. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез неалкогольної жирової хвороби печінки (огляд літератури)

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, предіабет, цукровий діабет 2-го типу, ожиріння

Реферат. Современные представления об этиологии и патогенезе неалкогольной жировой болезни печени (обзор литературы). Чопей И.В., Грядиль Т.И., Чубирко К.И. Исходя из литературных данных о патогенезе НАЖХП, саму болезнь можно считать независимым фактором риска ССЗ, поскольку доказана тесная связь последней с ин­сулинорезистентностью, а затем и сахарным диабетом 2 типа, и дислипидемией. Нерешенным при этом ос­тается вопрос отнесения пациентов с предиабетом и НАЖХП к той или иной группе сердечно-сосудистого риска.

 

Чубірко К.І. Вивчення кардіоваскулярного ризику у хворих з ожирінням на тлі предіабету та цукрового діабету 2-го типу

Ключові слова: ожиріння, предіабет, цукровий діабет 2-го типу, кардіоваскулярний ризик

Реферат. Изучение кардиоваскулярного риска у больных с ожирением на фоне предиабета и сахарного диабета 2-го типа. Чубирко К.И. У пациентов с ожирением 2 степени и предиабетом установлено наличие очень высокого кардиоваскулярного риска (10,70±1,07%), что является достоверно выше по сравнению с больными с предиабетом без ожирения (4,85±1,12%) и позволяет считать ожирение предиктором кардиоваскулярного риска. У больных с ожирением на фоне СД 2 типа этот риск был в 2,5 раза больше (25,05±3,56%) по сравнению с больными с ожирением и предиабетом. Доказано, что применение терапевтической схемы, включающей сбалансированное питание с учетом суточной потребности в белках, жирах и углеводах, ежедневные 30-минутные прогулки в быстром темпе, розувастатин 10 мг/с и омега 3-ПНЖК 1000 мг/с и урсодезоксихолевой кислоты 10 мг/кг/с, у пациентов с ожирением и предиабетом способствует снижению кардиваскулярного риска, как и у пациентов с ожирением и СД 2 типа с включением в нее ситаглиптина в дозе 100 мг/с.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Болонська А.В., Сорокіна О.Ю., Буряк Т.О. Особливості реалізації проекту STEP-3 у структурі ліцензійного іспиту КРОК-3

Ключові слова: КРОК-3, STEP-3, освітній процес, ліцензування, лікарі-інтерни

Реферат. Особенности реализации проекта STEP-3 в структуре лицензионного экзамена КРОК-3. Болонская А.В., Сорокина Е.Ю., Буряк Т.А. Проведение сравнительного анализа двух систем лицензионного тестирования КРОК-3 и STEP-3 является частью процесса реформирования медицинского образования в Украине. Существенные изменения в оценке знаний и умений врачей-интернов поставили перед педагогами вопросы, требующие дополнительного осмысления. Изучение системы STEP-3 позволяет нам сделать определенные выводы. Во-первых, особенности структурирования теста в соответствии не только c клиническим опытом врача-интерна, но и его осведомленности в медицинском праве, статистике, этике и деонтологии. Во-вторых, различия в построении клинических задач и определенные сложности в конвертации международных понятий в общепринятые в Украине. В общем, важнейшие различия заключаются в дефиците международных протоколов, утвержденных в Украине, и недостаточном материальном обеспечении медицинской помощи.

 

Височина І.Л., Крамарчук В.В., Башкірова Н.С., Гайдук О.І. Самооцінка та референтне оцінювання рівня оволодіння практичними навичками у лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»  як шлях удосконалення методики викладання

Ключові слова: самооцінка, лікарі-інтерни, домагання

Реферат. Cамооценка и референтное оценивание уровня овладения практическими навыками у врачей-интернов по специальности «Общая практика - семейная медицина» как путь усовершенствования методики преподавания. Высочина И.Л., Крамарчук В.В., Башкирова Н.С., Гайдук О.И. В работе представлен анализ результатов профессиональной самооценки врачей-интернов первого года обучения по специальности «Общая практика - семейная медицина» по сравнению с референтной оценкой их профессиональных компетенций преподавателями кафедры семейной медицины. Выявлены конкретные проблемы в методике усвоения таких навыков, как интерпретация ЭКГ, проведение СЛР, обследование молочной железы, офтальмоскопия, отоскопия и неврологический осмотр пациента, что позволило разработать рекомендации для дальнейшего обучения врачей-интернов на заочной базе интернатуры.

 

Височина І.Л., Чухрієнко Н.Д., Василевська І.В., Гайдук О.І. Вибудова нових комунікацій як шлях вирішення дидактичних проблем у підготовці лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» (вторинна спеціалізація)

Ключові слова: сімейна медицина, загальна практика - сімейна медицина, вторинна спеціалізація, формування свідомості лікаря, синдромний формат інформації

Реферат. Построение новых коммуникаций как путь решения дидактических проблем в подготовке врачей по специальности «Общая практика - семейная медицина» (вторичная специализация). Височина И.Л., Чухриенко Н.Д., Василевская И.В., Гайдук О.И. В статье представлены обобщенные данные методологических наработок кафедры семейной медицины ФПО ГУ «ДМА МЗ Украины» за двад­цатилетний период подготовки врачей вторичной специализации и построения новых коммуникаций с врачами курсантами с включением в методологию преподавания процесса коллективного принятия эффективных решений (фасилитация).

 

Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Кітура Є.М., Шилкіна Л.М., Іваницький І.В., Волченко Г.В., Ткаченко М.В., Кир’ян О.А. Організація навчання лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії

Ключові слова: навчально-практичний центр, самостійна робота, інтернатура, фах «Загальна практика – сімейна медицина»

Реферат. Организация обучения врачей-интернов на кафедре семейной медицины и терапии. Ждан В.Н., Бабанина М.Ю., Китура Е.М., Шилкина Л.Н., Иваницкий И.В., Волченко Г.В., Ткаченко М.В., Кирьян Е.А. В статье рассмотрены особенности организации обучения врачей-интернов на кафедре семейной медицины и терапии: амбулаторный прием, курация больных в стационаре, участие в подготовке клинических и клинико-анатомических конференций, реферативных обзоров, мультимедийных презентаций; изложены формы дистанционного обучения, организации научно-исследовательской работы врачей-интернов, занятия в учебно-практическом центре.

 

Кузьміна Г.П., Азаренко В.Є., Князєва О.В., Василенко А.М. Актуальні проблеми викладання нервових хвороб на циклі вторинної спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина»

Ключові слова: вторинна спеціалізація, загальна практика – сімейна медицина, нервові хвороби

Реферат. Актуальные проблемы преподавания нервных болезеней на цикле вторичной специализации «Общая практика – семейная медицина». Кузьмина А.П., Азаренко В.Е., Князева Е.В., Василенко А.М. Подготовка высокопрофессионального врача общей практики-семейной медицины на цикле вторичной специализации – одна из серьезных задач, стоящих перед кафедрой. Использование современных, интер­активных методик позволяет повысить качество обучения врачей, уровень овладения практическими навыками, усвоения теоретического материала. Путем анкетирования врачей-курсантов нами выявлен ряд проблем в процессе подготовки врачей общей практики - семейных врачей.

 

Мавропуло Т.К., Плеханова Т.М. Акценти в післядипломній підготовці лікарів з питань неонатології

Ключові слова: новонароджені діти, нейроінтенсивний догляд, навчання

Реферат. Акценты в последипломной подготовке врачей по вопросам неонатологии. Мавропуло Т.К., Плеханова Т.Н. Современные возможности выхаживания тяжелобольных новорожденных детей, повышение их выживаемости сочетается с высоким риском неблагоприятных неврологических последствий. Тра­диционный фокус в интенсивном выхаживании таких детей на кардио-респираторную поддержку не может быть достаточным. Потребностью сегодняшнего дня является необходимость формирования системы нейроинтенсивного ухода, ключевыми компонентами которого являются мотивация и обучение медицинского персонала. Целью нашего исследования было обоснование методологичних подходов к обучению на последипломном уровне. Проведено анкетирование 57 врачей-неонатологов по двум направлениям, а именно: организация системы нейроинтенсивного ухода и образование персонала, а также необходимость совершенствования теоретических знаний. Полученные результаты свидетельствуют о высокой мотивации к внедрению концепции нейроинтенсивного ухода при выхаживании новорожденных детей, находящихся в отделениях интенсивной терапии. Практическим шагом реализации этой концепции на этапе последипломной подготовки должен быть мультидисциплинарный подход с формированием ключевых компетенций.

 

Потабашній В.А., Фесенко В.І., Маркова О.Я., Швець С.В. Оптимізація навчання лікарів-курсантів на циклах вторинної спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»

Ключові слова: загальна практика-сімейна медицина, вторинна спеціалізація, лікар загальної практики-сімейний лікар

Реферат. Оптимизация обучения врачей-курсантов на циклах вторичной специализации по спе­циальности «Общая практика-семейная медицина». Потабашний В.А., Фесенко В.И., Маркова Е.Я., Швец С.В. Подготовка кадров для первичного звена является актуальной для высшей школы. Подготовка врачей общей практики-семейных врачей на циклах вторичной специализации предусматривает прежде всего формирование определенной мотивации, интегрального подхода к проблемам пациента, овладение практическими навыками оказания неотложной помощи и работы в команде c использованием современных информационных технологий.