Медичні перспективи. - 2018. - Т. 23, № 1

        Титульний лист (Title of the issue)

Зміст (Content)

 2018 Том XXIII № 1

Опубліковано
06-03-2018

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Трясак Н.С. Участь дендритних клітин у розвитку атеросклерозу вінцевих судин в експерименті

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124903

Ключові слова: міокард, атеросклероз, дендритні клітини, S-100

Реферат. Участие дендритных клеток в развитии атеросклероза венечных сосудов в эксперименте. Трясак Н.С. Была исследована динамика количественных и качественных изменений дендритных клеток (ДК) стенки венечных сосудов на различных этапах развития атеросклероза. Животным вводили нативные ли­попротеины низкой плотности человека. Дендритные клетки идентифицировали с помощью поликлональных антител S-100 и моноклональных антител CD1а (клон О10). Для определения интенсивности экспрессии им­муногистохимических маркеров использовали полуколичественную шкалу от 0 до 3 баллов. Гистологическую окраску стенки венечных сосудов проводили гемотоксилин-эозином, орсеином и суданом ІІІ. Впервые значи­тельное увеличение количества дендритных клеток наблюдали на 10-й неделе эксперимента, что соот­ветствовало долипидной стадии атеросклероза. Второй пик нарастания ДК отмечался на 13-й неделе, характеризовался умеренной экспрессий маркеров (2 балла) и морфологически отвечал стадии липоидоза. Поздние этапы эксперимента (18 - 20-я неделя) сопровождались максимальным нарастанием количества ДК и высокой степенью экспрессии (3 балла).

  

Борзих Н.О., Страфун С.С., Савосько С.І. Електрофізіологічне дослідження хірургічно відновленого серединного нерва (експериментальне дослідження)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124905

Ключові слова: серединний нерв, травма, анастомоз

Реферат. Электрофизиологичное исследование хирургически воcстановленного срединного нерва (экс­периментальное исследование). Борзых Н.А., Страфун С.С., Савосько С.И. В эксперименте исследовали возможность обеспечения эффективной регенерации травмированного срединного нерва в условиях создания «защищённого» шва с неповреждённым локтевым нервом. Животные были разделены на 4 группы: 1) полная невротомия срединного нерва; 2) полная невротомия срединного нерва с нейрорафией; 3) полная невротомия срединного нерва и создание анастомоза между срединным и локтевым нервами дистальнее невротомии срединного нерва; 4) полная невротомия срединного нерва и его нейрорафия с анастомозом между срединным и локтевым нервами дистальнее места нейрорафии срединного нерва. Через 30 суток было проведено гисто­логическое исследование уровня регенерации нерва, состояние дистального сегмента нерва и электрической проводимости хирургически восстановленного нерва. Морфометрические и электрофизиологические ис­следования показали, что создание анастомоза позволяет предотвратить атрофию и элиминацию дис­тального сегмента срединного нерва, активировать регенеративные процессы в травмированном нерве. Это улучшило показатели электрической проводимости нерва. Установлено увеличение М-ответа мышц пред­плечья при создании анастомоза между срединным и локтевым нервами (уровень восстановления М-ответа в группе 2 – 27,1%, группе 3 – 18,9%, группе 4 – 84,6%). Сделан вывод, что реиннервация мышц на раннем этапе регенерации срединного и локтевого нерва реализуется с участием высокопороговых миелиновых нервных волокон.

  

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Забiда Абдунасер А.М. Ендотеліальна функція, системне запалення та серцева гемодинаміка в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі перенесеного інфаркту залежно від віку

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124918

Ключові слова: інфаркт міокарду, ендотеліальна дисфункція, кардіальна гемодинаміка

Реферат. Ендотеліальна функція, системне запалення та серцева гемодинаміка в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі перенесеного інфаркту залежно від віку. Забiда Абдунасер А.М. Серцева недостатність (СН) є провідною причиною захворюваності та смертності. Після інфаркту міокарда відбуваються фізіологічні та анатомічні зміни в шлуночках. Це супроводжується запальною реакцією з ви­вільненням цитокінів, факторів росту та утворення реактогенних форм кисню, що призводить до формування шлуночкової дисфункції. Мета дослідження – оцінити рівні маркерів запалення (числа лейкоцитів та С-реактивного протеїну (СРП)), функцію ендотелію та серцеву гемодинамку в пацієнтів з постінфарктною СН різних вікових груп. Ми розподілили 45 пацієнтів з СН зі збереженою фракцією викиду (ФВ) та медіаною віку 67,5 [65,5; 71,7] років на дві основні групи. Перша – 25 пацієнтів із СН зі збереженою фракцією викиду  та інфарктом міокарда (ІМ). Друга – 20 пацієнтів із СН зі збереженою ФВ та стабільною стенокардією (без ІМ в анамнезі). Виконано стандартні лабораторні дослідження крові для визначення швидкості осідання ери­троцитів, СРП, гематологічних параметрів, ліпідного профілю, глюкози, показників функції нирок та печінки, ехокардіографічне дослідження, визначення ендотеліальної функції. У пацієнтів з ШМ в анамнезі були достовірно вищі показники кінцевого діастолічного розміру (КДР) та кінцевого систолічного розміру (КСР) лівого шлуночка (ЛШ) (р<0,05). Встановлені достовірні кореляційні зв’язки між КДРЛШ, КСРЛШ та віком (R=0,68, р<0,05 та R=0,52, р<0,05). Подальший аналіз кардіальної гемодинаміки залежно від віку виявив достовірні відмінності між індексами КВРЛШ у пацієнтів з ІМ (р<0,05). Достовірно вищі рівні лейкоцитів були виявлені в пацієнтів з СН зі збереженою ФВ з ІМ в анамнезі (р<0,05). Прямі кореляційні зв’язки між числом лейкоцитів та віком були встановлені в пацієнтів з СН зі збереженою ФВ – R=0,46 (р< 0,05). Було виявлено, що в старших вікових групах з ІМ в анамнезі ознаки ендотеліальної дисфункції зустрічалися частіше (р<0,05). Встановлені зворотні кореляційні звязки між рівнем ендотелій залежної вазодилатації (ЕЗВД) та СРП (R=-0,48, р<0,05), тригліцеридів (R=-0,45, р<0,05), діастолічного артеріального тиску (R=-0,54, р<0,05). Високий рівень маркерів запалення, ендотеліальна дисфункція та зміни кардіальної гемодинаміки частіше визначалися в пацієнтів з постінфарктною СН старшої вікової групи.

  

Росицька О.А. Варіанти клінічного перебігу ішемічних цереброваскулярних захворювань у хворих з мультифокальним  судинним ураженням

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124910

Ключові слова: мультифокальний атеросклероз, інфаркт головного мозку, ТІА, дисциркуляторна енцефалопатія

Реферат. Варіанти клінічного перебігу ішемічних цереброваскулярних захворювань у хворих з мультифокальним  судинним ураженням. Росицька О.А. У дослідження включено 125 хворих, віком від 40 до 84 років, з мультифокальним ураженням судин (МФУС). Усі хворі були розподілені на три клінічні групи залежно від локалізації ураження судинних басейнів  стенозуючим атеросклерозом. За даними кореляційного аналізу встановлено прямий зв’язок між наявністю клінічних проявів мозкової недостатності і віком па­цієнтів. При мультифокальному судинному  ураженні хронічні форми ішемії мозку (дисциркуляторна енце­фалопатія) реєструвались у 69,2% хворих, які перенесли інфаркт ГМ, а також у 87,0% хворих з ТІА в анамнезі. Найбільш розповсюдженою супутньою патологією у хворих з мультифокальним ураженням судин є гіпер­тонічна хвороба різних ступенів та стадій (92,8% хворих), цукровий діабет 2 типу (20,0%). Встановлено прямий зв’язок між ступенем гіпертонічної хвороби і перенесеними ГПМК. Інфаркти головного мозку в пацієнтів з мультифокальним ураженням судин відбувались у 72,8%  переважно в каротидному басейні, що в 3,2 разу перевищує частоту інфарктів у вертебробазилярному басейні. При поєднаному атеросклеротичному ураженні судин мозку, серця і нижніх кінцівок не було ТІА як самостійної форми, а відразу відзначався клі­нічний перехід в інфаркт ГМ. Повторні інфаркти відбулись у 28% хворих загальної групи, переважно при поєднаному атеросклеротичному ураженні судин мозку і серця (31,0%) або всіх  трьох басейнів (26,3%). При атеросклеротичному ураженні судинних басейнів головного мозку та серця раніше маніфестує ІХС (58,6%),  а при ураженні судин головного мозку та нижніх кінцівок – ішемія нижніх кінцівок (73,7%). Часовий проміжок  між повторними інфарктами ГМ був коротшим у хворих, які продовжували палити, в 4,5 разу.

  

Пославська О.В., Шпонька І.С., Гриценко П.О., Алєксєєнко О.А. Морфометричний аналіз панцитокератин-негативних неопластичних ушкоджень лімфатичних вузлів шиї

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124915

Ключові слова: лімфатичні вузли шиї, імуногістохімія, морфометрія, ImageJ

Реферат. Морфометрический анализ панцитокератин-негативных неопластических повреждений лим­фатических узлов шеи. Пославская А.В., Шпонька И.С., Гриценко П.АК., Алексеенко А.А. Пациенты, имеющие диагноз рак с неизвестной первичной локализацией (РНПЛ), в основном относятся к категории онкологической когорты с клинической манифестацией увеличение лимфатических узлов. Случаи РНПЛ занимают 3-5% всех неоплазий любых локализаций и только 20% из них имеют прогностически лучшие шансы по сравнению с другими 80%. Материалы и методы. В работе было проведено ретроспективное исследование 41 наблюдения неопластического поражения лимфатических узлов шеи без других клинических манифестаций первичной локализации опухоли за период август 2016 - июль 2017 Средний возраст пациентов составил 47,68±16,41 года (медиана 46). Целью исследования было проанализировать комплекс морфологических, мор­фометрических и иммуногистохимических характеристик Сytokeratin, Рan негативных фенотипов нео­плас­тических поражений лимфатических узлов шеи для совершенствования диагностических алгоритмов. Результаты. Авторами упорядочены объективные параметры ядер опухолевых клеток (площадь, периметр, коэффициент «круглости») по сравнению с размерами обычных лимфоцитов, проведен анализ зависимости размеров ядер от морфологических особенностей и иммунофенотипа неопластического повреждения лимфатических узлов шеи.

  

Кріштафор А.А. Профілактика і лікування когнітивних порушень, зумовлених бойовою травмою, завдяки протекції енергетичної забезпеченості клітин реамберином

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124919

Ключові слова: когнітивні порушення, бойова травма, реамберин

Реферат. Профилактика и лечение когнитивных нарушений, обусловленных боевой травмой, за счёт протекции энергетической обеспеченности клеток реамберином. Криштафор А.А. Цель – исследовать состояние когнитивных функций у пострадавших с боевой травмой на фоне использования реамберина. Обследовано 37 пациентов, которые во время боевых действий в зоне АТО получили ранения одновременно разных отделов тела, разделенных на основную и контрольную группы. Тяжесть травмы определялась по шкалам ISS и EmTraS. Тяжесть состояния - по общепринятым клиническим и лабораторным показателям, а также по шкале SAPS II. Когнитивные функции определялись по опроснику CFQ (ретроспективно опре­делялось состояние до травмы и через 3 месяца), MoCA (на 2 сутки, при переводе из отделения интенсивной терапии и при выписке из больницы). Установлено, что по тяжести травмы и исходной тяжести соматического состояния больные обеих групп статистически не отличались. Состояние когнитивных функций до получения ранения у раненых обеих групп также статистически не отличалось и не выходило за пределы нормы. На вторые сутки в контрольной группе когнитивные функции снизились до уровня дисфункции (82,7±5,0%), в то время как в основной не пересекали контрольной границы в 10% от исходного уровня (89,0±2,2%). Дальнейшая динамика в группе с реамберином подтвердила его протективные свойства от­носительно когнитивных функций, но этот эффект не имел продолжения после окончания терапии. Таким образом, использование реамберина в комплексе интенсивной терапии тяжелой боевой травмы позволяет предотвратить значительное снижение когнитивных функций в раннем посттравматическом периоде, но этот эффект имеет короткое время последействия, поэтому для устойчивого восстановления когнитивных функций необходимо более длительное его применение.

  

Сорокіна О.Ю., Філіп Ж.В. Порівняльна характеристика динаміки показників метаболічної відповіді у фази перебігу опікової хвороби залежно від термінів початку оперативного лікування

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124921

Ключові слова: опікова хвороба, метаболічна відповідь, оперативне втручання

Реферат. Сравнительная характеристика динамики показателей метаболического ответа в фазы течения ожоговой болезни в зависимости от сроков начала оперативного лечения. Сорокина О.Ю., Филип Ж.В. Вопрос возможностей влияния на снижение прогрессирования системного ответа на ожоговую травму остается открытым, несмотря на актуальность и активное изучение этой проблемы. Целью работы было проведение сравнительной характеристики динамики показателей метаболического ответа в фазы течения ожоговой болезни (ОБ) в зависимости от сроков начала оперативного лечения. Обследованы и проанализированы пациенты с термической травмой. Для определения тяжести термического поражения у всех пациентов проводилась оценка индекса тяжести поражения (ИТП, ед.), площади глубокого ожога (ПГО, %), общей площади ожога (ОПО, %), возраста пострадавшего (годы), наличия ожога дыхательных путей (ОДП). В зависимости от ИТП было проведено разделение пациентов на группы исследования: в 1 группу исследования входило 46 пострадавших с ИТП от 61 ед. до 90 ед., 2 группа насчитывала 29 пациентов с ИТП от 91 ед. Также, в зависимости от сроков оперативного вмешательства, пациенты 1 и 2 групп были разделены на подгруппы: 1.1 и 2.1, где первое оперативное вмешательство проводилось до 5 суток ОБ; 1.2 и 2.2, где первое оперативное вмешательство проводили после 5 суток ОБ. В данном исследовании во внимание принимался уровень кортизола и гликемии сыворотки крови пострадавших на разных этапах обследования. Лечебно-диагностическая программа проводилась в соответствии с клиническими протоколами оказания медицинской помощи пострадавшим с термическими ожогами. Оценивая динамику уровня кортизола, наблюдали значительное повышение его уровня уже с 1 суток в обеих группах, и оно сохранялось в течение всего острого периода ОБ. У пациентов подгруппы 2.1 с ИТП > 91 ед., которым была применена ранняя хирургическая тактика, отмечалась дальнейшая активация симпатоадреналовой системы на 7 сутки после ожога (повышение кортизола на 82% по сравнению с предыдущим показателем). С 1 суток после ожога во всех группах исследования развивалась стресс-индуцированная гипергликемия, которая не зависела от тяжести ожоговой травмы, не коррелировала с уровнем кортизола сыворотки крови. При проведении раннего оперативного лечения ожогов происходила более быстрая нормализация уровня глюкозы крови у пациентов 1.1 и 2.1 подгруппы на 5 и 7 сутки ОБ соответственно.

  

Шостакович-Корецька Л.Р., Литвин К.Ю., Чикаренко З.О., Усенко Т.В., Логвіненко В.О. Морфологічні характеристики ураження головного мозку у ВІЛ-позитивних пацієнтів

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124925

Ключові слова: ВІЛ-Інфекція, патологія, морфологія, головний мозок,  летальність

Реферат. Морфологічні характеристики ураження головного мозку у ВІЛ-позитивних пацієнтів. Шостакович-Корецька Л.Р., Литвин К.Ю., Чикаренко З.О., Усенко Т.В., Логвіненко В.О. На цей час за­хворювання центральної нервової системи є частою причиною смерті пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. У роботі представлені результати ретроспективного аналізу етіологічної структури 186 летальних випадків і характерні патологічні зміни тканини мозку пацієнтів, у віці від 21 до 61 року, які мали підтверджений діагноз ВІЛ і померли від захворювань, пов'язаних з ураженням центральної нервової системи, в інфекційній лікарні міста Дніпро (Україна) в період з 2011 по 2016 рік. Найбільш поширеними причинами летальності в цій групі пацієнтів був церебральний туберкульоз (75,0%), у тому числі в складі коінфекції (n=35), і менінгоенцефаліти, які виникли внаслідок фунгемії дріжджових грибів (15,6%). При вивченні нейропатологічних процесів у мозковій тканині виявлені різні мультифокальні й дифузні морфологічні зміни, які в роботі представлені у вигляді 4-х груп: 1) множинні неспецифічні зміни, пов'язані як з прямою дією ВІЛ, так і супутніх чинників: інфекції, запалення, гіпоксія та ін.; 2) вірус-індуковані васкуліти з геморагіями; 3) підгострий асептичний енцефаліт; 4) ВІЛ-асоційовані опортуністичні інфекції. Спільні патологічні морфологічні зміни в тканині головного мозку, які були виявлені при дослідженні, можуть бути причиною частої схожості клінічних проявів та ускладнювати диференціальну діагностику церебральних уражень різної етіології і призводити до розбіжності пре- і постмортального діагнозів.

  

Степанов Ю.М., Чалий М.В., Сімонова О.В. Особливості макроскопічного стану слизової оболонки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів з печінковою та позапечінковою портальною гіпертензією

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124927

Ключові слова: портальна гіпертензія, верхні відділи шлунково-кишкового тракту, варикозне розширення вен,  портальна гастропатія

Реферат. Особенности макроскопического состояния слизистой оболочки верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у пациентов с печеночной и внепеченочной портальной гипертензией. Степанов Ю.М., Чалый Н.В., Симонова Е.В. Выявление эндоскопических признаков сопутствующей патологии верхнего отдела желудочно-кишечного тракта позволяет определить тактику ведения пациентов с разными формами портальной гипертензии (ПГ). Анализ особенностей макроскопической картины слизистой оболочки пищевода и гастродуоденальной зоны проведен у 104 пациентов с ПГ и 16 больных без ПГ. Частота изменений пище­вода, характерных для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, в исследованных группах существенно не отличалась. Варикозное расширение вен пищевода по частоте выявления и тяжести чаще диагностировали у пациентов с печеночной формой ПГ (OR=10,0, р<0,05). Для пациентов с внепеченочной формой ПГ характерно преобладание по частоте и выраженности патологических изменений слизистой оболочки желудка. Шансы диагностировать портальную гастропатию в этой группе были в 21 и 5,3 раза выше по сравнению с па­циен­тами без ПГ и больными с печеночной формой ПГ соответственно (р<0,01). Сравнение эндоскопической кар­тины слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки существенных различий между группами не выявило.

  

Івах В.І. Віддалені результати органозберігаючого лікування лейоміоми матки в поєднанні з ендометріозом

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124929

Ключові слова: лейоміома в поєднанні з ендометріозом матки, міомектомія, віддалені результати операції, рецидиви пухлини

Реферат. Отдаленные результаты органосохраняющего лечения лейомиомы матки в сочетании с эндометриозом. Ивах В.И. В статье представлен анализ пятилетнего катамнеза женщин репродуктивного возраста, которым была выполнена операция удаления узлов лейомиомы (миомэктомия). Целью исследования было определение частоты рецидивов опухоли после миомэктомии у женщин с лейомиомой в сочетании с эндометриозом. В исследование были включены 82 прооперированные больные, которые были разделены на две группы по критерию наличия или отсутствия эндометриоза матки. В группу I было включено 44 (53,7%) случая выполненных операций по поводу изолированной лейомиомы, в группу II - 38 (46,3%) случаев сочетания подобной опухоли с эндометриозом матки. Миомэктомия была выполнена трансабдоминальным путем в 43,9%, лапароскопическим - в 46,3%, трансцервикальным с использованием гистерорезектоскопа - 11,4% слу­чаях оперативного лечения. По данным наблюдения в течение 5 лет после операции рецидив лейомиомы матки возник у 56,1% женщин обеих групп, при этом в группе II, где отмечено сочетание лейомиомы матки с эндометриозом, частота рецидивов опухоли была достоверно выше (71,1%; р<0,05%), чем в группе I с изолированной лейомиомой матки (43,2%,). Таким образом, отдаленные результаты операции миомэк­томии у женщин с лейомиомой матки связаны с риском возникновения рецидива опухоли почти у каждой второй женщины, но при сочетанной патологии матки эти случаи имеют ряд особенностей по сравнению с изолированной опухолью - в 2,5 раза более высоким риском её рецидива в первый год после операции и в 1,65 раза большей частотой рецидива лейомиомы в течение 5 лет после операции. Авторы предполагают, что указанные различия являются свидетельством того, что наличие эндометриоза матки – это  дополнительный фактор, который инициирует механизмы возникновения рецидива лейо­миомы матки после миомэктомии, что необходимо учитывать при разработке программы после­операционной реабилитации репродуктивного здоровья у женщин с сочетанной патологией матки.

  

Захаров С.В. Цитокіновий профіль у хворих на ранній прихований сифіліс

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124933

Ключові слова: ранній прихований сифіліс, інтерлейкін 6, інтерлейкін 10

Реферат. Цитокиновый профиль у больных ранним скрытым сифилисом. Захаров С.В. Целью настоя­щего исследования было изучение изменения содержания наиболее активных цитокинов (интерлейкинов 6 и 10) в процессе формирования иммунного ответа у больных скрытым ранним сифилисом, а также изучение возможной взаимосвязи между концентрациями указанных цитокинов и давностью заболевания. У 50 больных ранним скрытым сифилисом была изучена концентрация интерлейкинов 6 и 10 в сыворотке крови. Исследование содержания интерлейкинов в сыворотке крови проводили методом иммуноферментного анализа. Установлено статистически достоверное повышение в крови больных скрытым сифилисом концентрации интерлейкина 6 и уменьшение концентрации интерлейкина 10 по сравнению со здоровыми людьми. В то же время, у больных скрытым сифилисом с давностью заражения более 1 года установлена экспрессия интерлейкина 10 по сравнению со здоровыми людьми и, особенно, с лицами, больными сифилисом с давностью заражения до 1 года. Наряду с этим, установлена меньшая степень увеличения концентрации интерлейкина 6 у больных скрытым сифилисом с давностью заражения более 1 года по сравнению с больными скрытым сифилисом с давностью заражения до 1 года, на фоне его повышенной концентрации в сравнении с группой здоровых лиц.

  

Колесник Т.В., Березницкий Я.С., Дука Р.В., Колесник Э.Л., Косова А.А., Надюк А.В. Динамика показателей упруго-эластических свойств артериальной стенки у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124934

Ключевые слова: морбидное ожирение, артериальная стенка, упруго-эластические свойства, оперативное лечение

Реферат. Динаміка показників пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки в пацієнтів з мор­бідним ожирінням після проведення баріатричного лікування. Колесник Т.В., Березницький Я.С., Дука Р.В.,  Колесник Е.Л., Косова Г.А., Надюк А.В. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, що­річно 2,8 мільйона осіб помирає від захворювань, пов'язаних з наявністю зайвої ваги або ожиріння. Абдо­мінальної-вісцеральна форма є серйозним предиктором смертності від серцево-судинних захворювань. Метою роботи було оцінити динаміку показників жорсткості артеріальної стінки в пацієнтів з морбідним ожи­рінням після проведення баріатричного лікування. У дослідження були включені 22 пацієнти з морбідним ожирінням, серед яких чоловіків та жінок було по 11 (50%). Середній вік пацієнтів становив 41,9±2,38 року. Всі пацієнти перебували під наглядом мультидисциплінарної команди співробітників ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», яка включала в себе хірургів, анестезіологів, кардіологів та ендокринологів. Втрата ваги після баріатричного лікування ожиріння супроводжувалася позитивними змінами кар­діометаболічного профілю в пацієнтів, що проявлялося не тільки поліпшенням контролю артеріального тиску, зменшенням доз і кількості прийнятих препаратів, але й дозволяло знизити жорсткість артеріальної стінки, що в свою чергу приводило до зменшення ризику розвитку серйозних кардіоваскулярних подій у майбутньому.

  

Хрустальова Л.О. Аналіз рівня тривожності у хворих з реваскуляризацією міокарда порівняно з консервативними підходами до лікування ішемічної хвороби серця

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124939

Ключові слова: ішемічна хвороба серця,  реваскуляризація міокарда, особистісна та реактивна тривожність

Реферат. Анализ уровня тревожности у больных с реваскуляризацией миокарда по сравнению с консервативными подходами к лечению ишемической болезни сердца. Хрусталева Л.О. Целью работы был сравнительный анализ личностной и реактивной тревожности у больных ИБС в течение года, в зависимости от метода лечения. Обследование 215 больных ишемической болезнью сердца проводили в отделениях кардиологии, интервенционной кардиологии и кардиохирургии КУ «Днепропетровский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии ДОР» в 2010 – 2016 гг. Всем больным проводилась инва­зивная коронарография и назначалось консервативное или хирургическое лечение – аортокоронарное шун­тирование или стентирование коронарных артерий. Уровень тревожности определяли по методике Спилбергера-Ханига трижды: на начальном этапе лечения, через три месяца и через 1 год после ле­чения. Определено, что на начальном этапе, когда определяется стратегия лечения, уровень личностной и реактивной тревожности является высоким у большинства больных. Наименьший уровень тревоги наблюдается у пациентов, которым назначают аортокоронарное шунтирование, на 2-м месте больные, ожидающие стентирование коронарных артерий, самый высокий уровень тревоги у больных с меди­каментозным лечением (р<0,001). Через три месяца после назначения лечения уровень тревожности па­циентов разных групп еще требует дополнительного внимания и коррекции. Через год пациенты с хирургической реваскуляризацией миокарда уже не испытывают существенного беспокойства. Тенденция высокого уровня тревожности у пациентов нехирургического подхода к лечению прослеживается год и требует дополнительной медикаментозной коррекции их психо-эмоционального состояния.

  

Егудина Е.Д., Синяченко О.В., Полесова Т.Р., Чернышева О.Е. , Ермолаева М.В. Поражение опорно-двигательного аппарата при ювенильном анкилозирующем спондилите и заболевании, начавшемся во взрослом возрасте (вовлечение позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124942

Ключевые слова: спондилит анкилозирующий, дети, взрослые, позвоночник, крестцово-подвздошные сочленения

Реферат. Поражение опорно-двигательного аппарата при ювенильном анкилозирующем спондилите и заболевании, начавшемся во взрослом возрасте (вовлечение позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений). Егудина Е.Д., Синяченко О.В., Полесова Т.Р., Чернышева О.Е., Ермолаева М.В. Актуаль­ность проблемы. Выделяют две формы анкилозирующего спондилита (АС) – детскую и взрослую, в за­висимости от возраста дебюта заболевания. Проблема диагностики ювенильного АС (ЮАС) относится к наиболее актуальным в педиатрической ревматологии. Особенности течения АС, начавшегося в детском и взрослом возрасте, проявляются различиями в характере поражения позвоночного столба. При этом эволюция ЮАС во взрослом возрасте остается неизученной. Цель и задачи исследования: изучить у больных АС клинико-рентгенологические признаки течения спондилопатии и сакроилеита, оценить их особенности при заболевании, начавшемся в детском и взрослом возрасте. Материал и методы. Обследованы 217 больных АС (193 мужчины и 24 женщины) со средним возрастом 38 лет. Быстропрогрессирующее течение констатировано в 21% наблюдений, умеренная и высокая степень активности – в 79%, ІІ-ІІІ стадия – в 82%, полиартрит – в 65%. ЮАС отмечен в 16% случаев (все мальчики), у которых ІІІ стадия имела место вдвое чаще, чем у остальных пациентов. Результаты. Kлинико-рентгенологические признаки спондилопатии и сакроилеита наблюдаются соответственно у 95% и 97% от общего числа случаев АС, при этом у всех больных ЮАС, у которых в 4,3 раза чаще выявляются люмбаго, в 7,8 раза гипотрофия седалищных мышц, в 2,9 раза «симптом тетивы», в 2,3 раза кальцификация спинальных связок, тогда как распространенность поражения позвоночника, тяжесть цервикоспондилопатии и сакроилеита у пациентов с дебютом заболевания во взрослом возрасте достоверно большие, а вовлечение в процесс поясничного и грудного отделов позвоночника отмечается соответственно чаще вдвое и на 19%, появление дорсалгий – в 4 раза, ограничение боковых наклонов туловища – на 59%, при этом существуют неоднозначные дисперсионно-корреляционные связи с экстраартикулярными (системными) проявлениями болезни, а прогнознегативным признаком в отношении спондилопатии при ЮАС является большая распространенность периферического суставного синдрома, а у остальных больных – показатели индекса Лансбури и индекса прогрессирования артропатии. Выводы: начало АС во взрослом возрасте является фактором риска тяжелого течения спондилопатии.

  

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

Слаутенко Є.Г. Нові інструменти оцінки небезпеки для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря свинокомплексами

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124944

Ключові слова: атмосферне повітря, сучасні свинокомплекси, запахове забруднення, опитування населення, аналіз дозвільної документації, вимірювання, математичне моделювання

Реферат. Новые инструменты оценки опасности для здоровья населения от загрязнения атмосферного воздуха свинокомплексами. Слаутенко Е.Г. С увеличением количества современных мощных свиноком­плексов в Украине существенно возросли риски для здоровья населения, проживающего в селитебной зоне, граничащей с санитарно-защитными зонами свинокомплексов. Кроме прямого влияния химических веществ, которые присутствуют в выбросах, риск для здоровья населения составляет запаховое загрязнение ат­мосферного воздуха. Цель исследования заключалась в обосновании новых инструментов оценки влияния свинокомплексов на здоровье населения и совершенствовании санитарно-эпидемиологической экспертизы. Представлены материалы комплексного гигиенического исследования негативного влияния загрязнения ат­мосферного воздуха, в частности запахового загрязнения, проведенного лабораторией качества воздуха ГУ «ИГЗ АМН Украины им. А.Н. Марзеева» на свинокомплексе мощностью 8,2 тыс. голов животных в год. Для выполнения поставленных задач было проведено несколько этапов исследования: анкетирование населения, анализ проектных материалов и разрешительных документов, полученных по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, натурные исследования атмосферного воздуха и математическое моде­лирование распространения химических веществ в атмосфере. Полученные результаты позволяют сделать выводы о непрямом влиянии химических веществ с запаховыми свойствами на здоровье местного населения; предложен новый инструмент для потребностей санитарно-эпидемиологической экспертизы, основанный на методе математического моделирования.

  

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Шостакович-Корецька Л.Р., Шевченко-Макаренко О.П., Шевельова О.В., Ткаченко В.Д. Досвід створення реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити в Дніпропетровському регіоні для оптимізації реєстрації, спостереження і лікування хворих

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124946

Ключові слова: хронічні вірусні гепатити В та С, реєстр пацієнтів

Реферат. Опыт создания реестра больных хроническими вирусными гепатитами в Днепропетровском регионе для оптимизации регистрации, наблюдения и лечения больных. Шостакович-Корецкая Л.Р., Шевченко-Макаренко О.П., Шевелева Е.В., Ткаченко В.Д. В статье авторами представлен собственный опыт использования созданного сотрудниками кафедры и гепатологического отделения инфекционной больницы в 2010 году исследовательского инструмента - адаптированного для региона единого реестра пациентов с хроническими вирусными гепатитами, который используется в Днепропетровском регионе, в центре помощи больным вирусными гепатитами. Использование реестра пациентов при хронических заболеваниях печени является вспомогательным инструментом для улучшения мониторинга больных хроническими вирусными гепатитами, а также для определения стратегии и последующих медицинских мероприятий при диспансеризации больных. Этот информативный и экономичный инструмент может быть реализован для мониторинга состояния здоровья пациента как на групповом, так и индивидуальном уровнях у больных хроническими вирусными гепатитами в более широком масштабе.

  

Задорожна А.Г., Макаренко О.В. Фармакоекономічна оцінка представників сучасних назальних кортикостероїдів у лікуванні алергічного риніту

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124949

Ключові слова: алергічний риніт, фармакоекономічна оцінка, назальні кортикостероїди, фармакотерапія

Реферат. Фармакоэкономическая оценка представителей современных назальных кортикостероидов в лечении аллергического ринита. Задорожная А.Г., Макаренко О.В. Актуальной проблемой больших индустриальных городов является рост заболеваемости аллергическим ринитом (АР). Проведен анализ данных литературы по распространенности и уровню заболеваемости АР в странах Европы и Украине. По данным разных авторов, АР регистрируется у 12-24% жителей регионов России, 26-40% - США, 24-32% - Франции, 16% - Великобритании, 19% - Дании. Определены основные клинические варианты течения АР: легкий, средне­тяжелый и тяжелый.  Представлены общие принципы фармакотерапии легкого и среднетяжелого варианта течения АР. Обозначены основные представители первой линии лечения АР группы «R01AD» - средства, действующие на респираторную систему, противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа, кортикостероиды. При изучении характеристики ассортимента назальных кортикостероидов по действующему веществу выделяют производные мометазона (13 торговых пред­ставителей), бекламетазона (2), флутиказона пропионат (5) и др. Также показано, что в структуре ассорти­мента по показателю страна – производитель 95,6% назальных кортикостероидов являются импортного производства и представлены 9 странами (Индия и Бельгия по 17,4% общегруппового ассортимента). Оте­чественный спрей Форинекс производства ФАРМАК является единственным представителем среди группы R01AD и, к сожалению, по ценовой политике и показателю стоимости не является препаратом выбора среди назальных кортикостероидов. Полученные данные свидетельствуют о рисках включения только импортных средств в страховой перечень и низком показателе замены отечественным препаратом для пациентов с аллергическим ринитом.

  

Дитятковський В.О., Кулієва А.А., Бовсуновська К.П. Аналіз розповсюдженості атопічних хвороб серед дитячого населення
 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124951

Ключові слова: діти, атопічні хвороби, атопічний марш, персоналізація, шлунково-кишковий тракт

Реферат. Анализ распространённости атопических болезней среди детского населения. Дитятковский В.А., Кулиева А.А., Бовсуновская Е.П. В статье представлен анализ распространённости атопических болезней, диагностированных у детей. Проанализирована связь между развитием атопических болезней и возрастом ребенка, спектром причинных аллергенов, наличием заболеваний пищеварительного тракта. Даны реко­мендации по персонализации диагностики и лечения детей, имеющих проявления аллергии на фоне заболеваний пищеварительного тракта.

  

ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

Тимченко А.С., Залесский В.Н. Фиброз костного мозга – основа миелофиброза: патогенез, прогностическое значение и обоснование антифиброгенных лечебных стратегий

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124952

Ключевые слова: фиброз костного мозга, миелофиброз, патогенез, клеточная терапия, таргетные лечебные стратегии

Реферат. Фіброз кісткового мозку - основа мієлофіброзу: патогенез, прогностичне значення та обґрунту­вання антифіброгенних лікувальних стратегій. Тимченко А.С., Залеський В.М. Фіброз кісткового мозку, як патологічний процес, є основним критерієм діагностики мієлофіброзу. Хоча кістковомозковий фіброз проявляється у вигляді злоякісних і доброякісних патологічних станів на тлі відкладень колагену і ретикуліну в кістковому мозку, він опосередковується мієлофіброзом гемопоетичних стовбурових прогеніторних клітин, що сприяє змінам мікрооточення в напрямку злоякісного кровотворення. Особливостями патогенезу фіброзу кісткового мозку є підвищена експресія прозапальних цитокінів, трансформуючого фактора росту-β, пору­шення функціональної активності мегакаріоцитів і аберантна (JAK-START) сигналізація. Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин залишається єдиною терапевтичною стратегією, що сприяє досягненню задовільних результатів у вирішенні фіброзу кісткового мозку в пацієнтів з мієлофіброзом. У роботі пред­ставлені дані про патогенез, біологічні наслідки і прогностичні результати впливу фіброзу кісткового мозку. Розглянуто протифіброгенні лікувальні стратегії таргетування, що орієнтовані на використання алогенної трансплантації кістковомозкових комітованих гемопоетичних стовбурових клітин та їх прогеніторів, особливості модуляції ними функціонування аберантної сигналізації, фіброгенних цитокінів та пухлинного мікрооточення.

  

Ходжуж М.І.М., Бондаренко И.Н., Завизион В.Ф., Артеменко М.В., Ходжуж Т.В., Бондаренко Ю.Н., Соловьева Н.Е., Шевченко Ю.А. Рак молочной железы и индекс массы тела: роль L-карнитина в прогнозе ответа на лечение и исходе опухоли у больных с ожирением (обзор литературы)
 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124953

Ключевые слова: индекс массы тела (ИМТ), рак молочной железы (РМЖ), ожирение, общая выживаемость, L-карнитин

Реферат. Рак молочной железы и индекс массы тела: роль L-карнитина в прогнозе ответа на лечение и исходе опухоли у больных с ожирением (обзор литературы). Ходжуж М.І.М., Бондаренко И.Н., Зави­зион В.Ф., Артеменко М.В., Ходжуж Т.В., Бондаренко Ю.Н., Соловьева Н.Е., Шевченко Ю.А. Повышение эффективности противоопухолевой терапии у больных РМЖ, которые принимают L-карнитин во время проведения предоперационной системной противоопухолевой терапии, по сравнению с пациентами, полу­чающими стандартную неоадъювантную системную противоопухолевую терапию, послужило предпосылкой для изучения возможных противоопухолевых механизмов действия L-карнитина. Положительный эффект L-карнитина обусловлен переносом пальм-н-жирной кислоты через внутреннюю мембрану в матрикс митохондрий, что способствует образованию значительного количества молекул АТФ. Также доказано, что L-карнитин может иметь двойной защитный эффект, усиливая энергетическую динамику клетки и ингибируя гипервозбудимость клеточной мембраны, что делает ее идеальным средством для профилактики и лечения осложнений противоопухолевой терапии и сопутствующих метаболических нарушений. В данной работе приведены обобщенные результаты эпидемиологических и клинических исследований по изучению применения L-карнитина в лечении рака молочной железы.

  

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Семенова Л.С., Клименко И.Н. Антон Чехов и его литературные произведения как источник изучения гуманизма в медицине
 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1.124954

Ключевые слова: Чехов, гуманизм, литературные произведения, рассказ

Реферат. Антон Чехов и его литературные произведения как источник изучения гуманизма в медицине. Семенова Л.С., Клименко И.Н. Эта статья о враче и хорошо известном в мире писателе А.П. Чехове. Показано влияние его врачебной деятельности на литературное творчество, а также представление гуманизма в его литературных произведениях.

  

РЕЦЕНЗІЇ

Волосовець О.П. Рецензія на національний підручник «Педіатрія» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 7.12010005 – Стоматологія