Медичні перспективи. - 2019. - Т. 24, № 1

     Титульний лист (Title of the issue)
Зміст (Content)

2019 Том XXIV № 1

Опубліковано
02-04-2019

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Сердюк А.М., Гуліч М.П., Петренко О.Д., Любарська Л.С., Коблянська А.В. Обізнаність та усвідомлення студентською молоддю загрози для здоров’я факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань – сучасний стан проблеми

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162168

Ключові слова: соціологічне дослідження, неінфекційні захворювання, студенти, фактори ризику

Реферат. Осведомленность и осознание студенческой молодежью угрозы для здоровья факторов риска развития неинфекционных заболеваний - современное состояние проблемы. Сердюк А.М., Гулич М.П., Петренко Е.Д., Любарская Л.С., Коблянская А.В. Целью данной работы было: провести анализ осведомлен­ности и осознания студентами угрозы для здоровья факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, установить наличие у них навыков здорового образа жизни; разработать и научно обосновать Алгоритм внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в учебный процесс высших учебных заведений Украины. Проведен социологический опрос среди студентов высших учебных заведений Украины касательно уровней осведомленности и осознания отдельных факторов развития неинфекционных заболе­ваний. Было опрошено 430 студентов Киевского национального торгово-экономического университета и 216 студентов Сумского государственного педагогического университета. Была использована специально раз­работанная анкета. Установлен высокий уровень осведомленности студентов касательно основных факто­ров развития неинфекционных заболеваний – нерационального питания, низкой физической активности, куре­ния, злоупотребления алкоголем. При этом студенты недостаточно осознают степень риска развития заболеваний и недостаточно мотивированы к ведению здорового образа жизни. Показано существенное различие показателей ведения здорового образа жизни среди студентов разнопрофильных вузов. Разработан Алгоритм внедрения здровьесберегающих образовательных технологий в учебный процесс высших учебных заведений, являющийся научно обоснованной системой, которая содержит основные задачи, принципы и меры, направленные на повышение уровня осведомленности и осознания студенческой молодежью угрозы для здоровья факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Полученные данные являются основанием для совершенствования мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний среди студентов в Украине. 

  

 

Ханюков О.О., Козлов С.В., Єгудіна Є.Д., Сапожниченко Л.В., Козлова Ю.В., Соміло О.В. Формування та удосконалення клінічного мислення у студентів-медиків

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162170

Ключові слова: кейс-метод, клінічне мислення, вища медична освіта

Реферат. Формування та удосконалення клінічного мислення у студентів-медиків. Ханюков О.О., Козлов С.В., Єгудіна Є.Д., Сапожниченко Л.В., Козлова Ю.В., Соміло О.В. Високі вимоги до випускників вищих начальних закладів медичного профілю сприяють пошуку, впровадженню та удосконаленню сучасних методів навчання з метою оптимізації розвитку клінічного мислення у студентів-медиків. У процесі роботи було використано об’ємний інформаційний матеріал, який опрацьований з використанням таких методів, як історико-літературний синтез, структурно-логічний аналіз, абстрактне мислення та особистий досвід з урахуванням принципів системного підходу та аналізу. Для підвищення якості підготовки студентів-медиків, формування та вдосконалення клінічного мислення необхідно використання інноваційних методів навчання. Наявність персонального клінічного архіву дозволить мати архівний матеріал для використання в навчальному процесі (наприклад, для використання кейс-метода), при аналізі клінічного випадку та використанні даних у науковій роботі. У статті представлений приклад клінічної задачі та підкреслюється значення кейс-метода в навчанні студентів у вищих навчальних медичних закладах. Формування клінічного мислення відбувається в процесі безпосередньої роботи із хворим, при самостійній спробі розв’язування конкретної клінічної ситуації в реальних умовах. Кейс-метод, як метод аналізу конкретного клінічного випадку, дозволяє розкрити та сформувати необхідні для подальшої трудової діяльності якості та здібності студентів-медиків, формує клінічне мислення, аналітичні здібності, самостійність у прийнятті рішення, комунікативність, навички роботи з достатньо великим об’ємом інформації. Сучасні методи та засоби інформаційних технологій необхідно цілеспрямовано впроваджувати в клінічну практику та навчальний процес для розвитку професійних навичок, формування клінічного мислення, накопичення клінічного досвіду.

  

 

Медведєв М.В., Покровенко Д.А. Сучасний погляд на етіологію, патогенез та можливості діагностики зовнішнього генітального ендометріозу (огляд літератури)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162173

Ключові слова: зовнішній генітальний ендометріоз, механізми розвитку ендометріозу, епігенетика, мікроРНК , довгі некодуючі РНК

Реферат. Современный взгляд на этиологию, патогенез и возможности диагностики наружного генитального эндометриоза. Медведев М.В., Покровенко Д.А. Эндометриоз представляет собой состояние, которое определяет наличие функционально активных желез и стромы эндометрия вне матки, вызывая хроническое воспаление в этих тканях. Распространенность эндометриоза варьирует между 5-10% для всех женщин, 20-25% для гинекологических пациентов и достигает 45-50% для женщин с бесплодием. Истинная частота эндометриоза точно не известна, и ее возрастание за последние десятилетия связано как с увеличением частоты заболевания, так и с улучшением его диагностики. Эндометриоз возникает независимо от этни­ческой и расовой принадлежности, социально-экономических условий, в любом возрасте. Диагностика наруж­ного генитального эндометриоза включает жалобы, клиническое обследование, УЗИ, иногда магнитно-резонансную томографию. Многое сделано для понимания механизмов эндометриоза, но все же «золотым стандартом» диагностики являются инвазивные методы, в частности лапароскопия. Ранняя, доклиничекая диагностика эндометриоза крайне необходима женщинам с бесплодием либо планирующим беременность в будущем. Ранний диагноз позволит своевременно выработать лечебную тактику, направленную на лечение эндометриоза и профилактику его дальнейшего распространения и рецидивирования. Поиск возможных био­маркеров для диагностики эндометриоза продолжается. Среди неинвазивных методов наиболее перспек­тивным для будущих исследований является определение в плазме циркулирующих микроРНК и длинных некодирующих цепей РНК. Молекулярно-генетические методы при достижении хороших результатов чувствительности и специфичности смогут улучшить результаты лечения бесплодия, ассоциированного с эндометриозом за счет более раннего лечения, в том числе хирургического. Кроме того, у различных исследовательских групп имеются большие ожидания в отношении роли микроРНК и длинных некодирующих цепей РНК в оценке эффективности медикаментозной терапии. Целью данного обзора был сбор и анализ данных мировой литературы, поиск новых неинвазивных маркеров диагностики данного заболевания на доклинических стадиях, а также прогнозирование ответа на гормональную терапию.

   

Семенова Л.С., Клименко І.М. Важливість вивчення історії медицини та мовної підготовки для розвитку професійних компетенцій студентів-медиків

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162174

Ключові слова: історія медицини, мовна підготовка, гуманізм, студенти-медики 

Реферат. Важливість вивчення історії медицини та мовної підготовки для розвитку професійних компетенцій студентів-медиків. Семенова Л.С., Клименко І.М. Ця стаття розкриває значення вивчення історії медицини та значення мовної підготовки як важливого компонента розширення загальнокультурного і медичного кругозору майбутніх лікарів, виховання в них високих морально-етичних якостей, які повинні бути притаманні сучасному лікарю. Автори статті пропонують заходи щодо вдосконалення викладання цих дисциплін студентам-медикам.

   

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Трофимов Н.В., Крышень В.П., Баранник С.И., Чухриенко А.В., Чабаненко Г.Н., Гайтеров А.Н. Клинико-статистические аспекты течения желудочно-кишечных кровотечений у больных с патологией сердечно-сосудистой системы

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162176

Ключові слова: шлунково-кишкові кровотечі, патологія серцево-судинної системи, Forrest

Реферат. Клініко-статистичні аспекти перебігу шлунково-кишкових кровотеч у хворих з патологією серцево-судинної системи. Трофімов М.В., Кришень В.П., Баранник С.І., Чухрієнко А.В., Чабаненко Г.М., Гайтеров А.М. Нами зібрані, оброблені і проаналізовані результати лікування 329 хворих зі шлунково-кишковими кровотечами в Комунальному закладі «Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» Дніпровської міської ради» у період за 2017 рік, у яких перебіг основного захворювання ускладнений патологією серцево-судинної системи. По-перше, визначена частота фонових захворювань - хронічна патологія становить 93,4%. Найчастіше зустрічається ішемічна хвороба серця (ІХС),  кардіосклерози різного генезу (постінфарктний, дифузний, атеросклеротичний), гіпертонічна хвороба (ГХ) - ГХ-I, ГХ-I, ГХ-III, тоді як гострі порушення мозкового кровообігу, стан після аортокоронарного шунтування, а також шунтування ниркових артерій, аритмії, гострий інфаркт міокарда становили 16 (5%), 1 (0,3%), 3 (1%), 1 (0,3%) відповідно. По-друге, оцінили стан ендоскопічного гемостазу при виразкових кровотечах зі шлунка, дванадцятипалої кишки, гастроентероанастомозу, які визначили за класифікацією Forrest, пов'язавши при цьому результати із супутньою патологією серцево-судинної системи. Ми виявили, що активна кровотеча F I визначалася в 24 осіб і становить 7,3%, серед них F Ia - 14 (4,3%), F Ib - 10 (3%). Нестабільний гемостаз з високим ризиком розвитку рецидиву кровотечі F II, який спостерігався в 251 пацієнта, становить 76,2%, а F III - 54 (16,5%). На ступінь крововтрати безпосередньо впливали препарати – антикоагулянти, антиагреганти, гіпотензивні, а також їх комбінації, спрямовані на корекцію реологічних властивостей крові. Залежно від ступеня крововтрати, якості гемостазу і загального стану визначили лікувально-діагностичну тактику цієї когорти хворих. Консервативне лікування отримали 313 пацієнтів, що становило 95,1%. Прооперовано 16 пацієнтів. Післяопераційна летальність становить 12,5%. Загальна летальність вищезазначеної когорти хворих - 10%.

   

Пославська О.В. Метастази карциноми з клітин Меркеля з погляду діагностики пухлин невідомої первинної локалізації

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162178

Ключові слова: карцинома з клітин Меркеля, рак без первинної локалізації, СК20, ImageJ

Реферат. Метастазы карциномы из клеток Меркеля с точки зрения диагностики опухолей неизвестной первичной локализации. Пославская А.В. Карцинома из клеток Меркеля (ККМ) – редкая злокачественная первичная неоплазия кожи с эпителиальной и нейроэктодермальной дифференцировкой. Проблемой ККМ, которая обуславливает актуальность её исследования, часто является высокая частота локального рецидива, регионального метастазирования в лимфатические узлы и дальнейшая гематогенная и/или дистанционная лимфогенная диссеминация. Материалы и методы. В работе проведен ретроспективный анализ биопсийного материала 6 пациентов с изолированным метастазом ККМ возрастом от 29 до 82 лет  (среднее 63,11±16,24; медиана 62,5). Для контрольной группы были отобраны 9 случаев послеоперационного материала первичных опухолей кожи с ККМ пациентов возрастом от 27 до 76 лет (среднее 52,17±12,72; медиана 53,5) с целью опре­деления дифференциально-диагностических критериев. Результаты исследования. Карциномы без первичной локализации могут быть интерпретированы как метастазы ККМ, если они демонстрируют фенотип Сytokeratin, Рan АЕ1/АЕ3 (парануклеарно +) / СК20 (парануклеарно +) / Vimentin (-) / CD45 (-) / S100 (-) / Chro­mogranin A (+) / Synaptophysin (+), а также обладают ядрами, площадь  и периметр которых превышают в 2 раза показатели обычных лимфоцитов (все p>0,05). Выводы. Метастатические ККМ без первичной лока­лизации, в сравнении с местнораспространяющимися, чаще демонстрируют низкодифференцированные мелко­клеточные и переходные формы, которые требуют дополнительного проведения иммуногистохимического исследования с целью исключения метастазов карцином другого происхождения.

   

Фелештинський Я.П., Коханевич А.В. Оцінка варіантів фіксації сітчастого імплантата при трансабдомінальній преперитонеальній алопластиці у хворих на пахвинну грижу

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162276

Ключові слова: пахвинна грижа, сітчастий імплантат, ТАРР, рецидив, клейова фіксація, післяопераційний біль 

Реферат. Оценка вариантов фиксации сетчатого имплантата при трансабдоминальной преперитонеаль­ной аллопластике у больных паховой грыжей. Фелештинський Я.П., Коханевич А.В. Частота хрони­ческой послеоперационной боли после операции ТАРР держится на уровне 4,6-18,7%, а частота рецидивов паховых грыж – от 5,3% до 10%. Цель – оценка эффективности различных вариантов фиксации сетчатого имплантата при ТАРР у больных паховой грыжей. Проведен анализ различных вариантов фиксации сетчатого имплантата при ТАРР у 240 больных паховой грыжей. Непосредственные результаты: выраженная после­операционная боль наблюдалась у 6 (7,5%) больных I группы, у 1 (1,25%) больного II группы, у III группы выраженная послеоперационная боль не отмечалась. Отдаленные результаты: хроническая после­опера­ционная паховая боль была у 5 (7,57%) больных I группы, у 2 (3,12%) II группы, в III группе хроническая послеоперационная паховая боль не наблюдалась. Рецидив паховой грыжи был у 5 (7,57%) больных I группы, у 1 (1,56%) больного II группы и у 1 (1,53%) больного III группы. Результаты выполнения ТАРР при паховых грыжах с различными вариантами фиксации сетки показали, что клеевая фиксация среди них имеет существенные преимущества.

   

Ідашкіна Н.Г. Сповільнена консолідація нижньої щелепи: аналіз загальних та місцевих факторів

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162299

Ключові слова: перелом нижньої щелепи, сповільнена консолідація, фактори ризику, прогнозування

Реферат. Замедленная консолидация нижней челюсти: анализ общих и местных факторов. Идашкина Н.Г. Цель работы – оценить этиологическую значимость местных и общих факторов в возникновении замедленной консолидации костной ткани у больных с ПНЧ. Для определения роли  местных и общих факторов в возникновении замедленной консолидации был разработан персонифицированный опросник, который заполнили 74 пациента с подвижностью отломков, сохраняющейся через 1 месяц после репозиции и фиксации ПНЧ. Таким образом, были выделены местные и общие факторы, максимально коррелирующие с развитием этого осложнения. Полученные данные были сопоставлены с результатами ретроспективного анализа историй болезней пациентов с ПНЧ за пятилетний период. Общими факторами риска развития ЗК ПНЧ следует считать наличие у пациентов общей соматической патологии, ЧМТ и политравмы, а также таких отягчающих факторов, как злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Среди местных факторов первое место занимает воспаление в области ПНЧ, развитие которого провоцируют несвое­временное обращение пациентов, сложные оскольчатые переломы, травматические оперативные вмеша­тельства и др. Среди пациентов с ЗК ПНЧ 86,5% получали антибиотики более десяти дней. К группе риска следует также отнести пациентов с ПНЧ молодого возраста (от 18 до 25 лет) и старше 45 лет. Проблемными зонами для консолидации является ментальный отдел (31,1%) и угол челюсти (25,7%).

   

Василенко Р.Е. Статистичний аналіз лагоджень повних знімних протезів верхньої щелепи за трирічний термін користування

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162302

Ключові слова: верхня щелепа, повна адентія, повний знімний протез, базис, лагодженння протеза, термін користування

Реферат. Статистический анализ ремонтов полных съемных протезов верхней челюсти за трехлетний период использования. Василенко Р.Э. Цель исследования - анализ пользования полными съемными пласти­ночными протезами (ПСПП) на верхнюю челюсть и количества повторных обращений пациентов, получавших помощь на базе стоматологических отделений г. Днепра. Материалы и методы: обследованы пациенты на базе клиники ГУ «ДМА» на протяжении 2015-2017 гг., проведен статистический анализ количества изго­товленных полных съемных протезов на верхнюю челюсть и соответственно количества починок за каждый год. Проведено сравнение статистических данных 3-х стоматологических поликлиник города в предыдущие годы. По результатам скрининг-исследования пациентов 3-х поликлиник города в предыдущие годы средний процент поломок и коррекций полных съемных пластиночных протезов на верхнюю челюсть в среднем приближен к 50%. На базе клиники ГУ "ДМА" по результатам исследования получено число в 48,4%, что при сопоставлении с наиболее близкой по объему выполненных работ поликлиникой из предыдущего исследования указывает на отсутствие статистически значимых отличий показателей первого и второго исследований. Это может объясняться тем, что, несмотря на применение более современных материалов и методов при изготовлении базисов ПСПП, проблема улучшения качества изготовления ПСПП на верхнюю челюсть и повышения прочности базиса до конца не решена.

   

Рубцов Р.В. Значущість рентгенологічних досліджень при діагностиці пневмоконіозу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної та металургійної промисловості

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162306

Ключові слова: пневмоконіоз, хронічне обструктивне захворювання легень, рентгенографія, органи грудної клітки

Реферат. Значимость рентгенологических исследований при диагностике пневмокониоза в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких у рабочих горнорудной и металлургической промышленности. Рубцов Р.В. Цель исследования – изучить особенности изменений органов грудной клетки на обзорной рентгенограмме при пневмокониозе в сочетании с ХОЗЛ у рабочих горнорудной и метал­лургической промышленности. В статье представлены данные клинического обследования 635 рабочих с патологией легких профессиональной этиологии: І-я группа – 99 рабочих с пневмокониозом в сочетании с ХОЗЛ,  ІІ-я группа – 21 рабочий с пневмокониозом и ІІІ-я группа – 515 рабочих с ХОЗЛ профессиональной этиологии. Проведен сравнительный анализ рентгенологических изменений органов грудной клетки на обзорной рентгенограмме легких. Установлено, что для пневмокониоза в сочетании с ХОЗЛ наиболее инфор­мативными рентгенологическими изменениями на современном этапе являются: наличие линейных сетчатых затемнений размером до 1,5 мм, тяжистых затемнений  размером от 1,5 до 3,0 мм, а также менее значимых изменений в виде узелков размером до 1,5 мм, от 1,5 до 3,0 мм, утолщения плевры шириной более 10,0 мм. Наиболее чувствительными рентгенологическими признаками, характерными для ПК в сочетании с ХОЗЛ, являются указанные затемнения и узелки, их этиологическая доля при диагностике данного заболевания составляет 100%, определяя наибольший абсолютный риск развития  данной профессиональной патологии у этой категории больных. Выявленные рентгенологические диагностические критерии позволяют проводить своевременную диагностику, определять тактику лечения и профилактики ПК в сочетании с ХОЗЛ у рабочих горнорудной и металлургической промышленности.

   

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

Федоренко В.І. Обґрунтування допустимих добових доз свинцю і кадмію в добових раціонах харчування

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162310

Ключові слова: свинець, кадмій, гострі, підгострі, хронічні досліди, допустима добова доза, максимальна неефективна доза

Реферат. Обоснование допустимых суточных доз свинца и кадмия в суточных рационах питания. Федоренко В.И. Статья посвящена светлой памяти проф. Б.М. Штабского (к 90-летию со дня рождения) и содержит фрагмент результатов экспериментальных исследований, проведенных под его руководством в 1984-1989 гг., касающихся методических подходов к постановке острых, подострых и хронических опытов, анализа результатов и обоснования допустимих суточных доз (ДСД) свинца и кадмия в суточном рационе питания. В острых опытах установлено, что нитрат свинца относится к группе малотоксичных соединений, нитрат кадмия - к среднетоксичным, оба сильнокумулятивные. Токсичность и степень кумуляции не зависит от носителя – воды, молока, растительного масла. В подострых и хронических опытах изучена сравнительная токсичность ионных (при поступленнии с водой и кормом) и биосвязанных (гомогенат печени, почки, молочнокислый творог) форм металлов в диапазоне доз 1/10-1/100000 ЛД50 и дополнительно 1/500000 ЛД50 для кадмия. Токсикометрически значимые различия в действии указанных форм не обнаружены. Наиболее показательными оказались при действии свинца экскреция δ-аминолевулиновой кислоты и копропорфирина с мочой, кадмия - концентрация SH-груп в сыроватке крови и ткани печени, и белка с мочой. Обоим металлам свойственно выраженное гонадотоксическое действие, они вызывают генетические эффекты, обнару­живаемые цитогенетическим методом и в тесте Эймса в присутсивии микросомальной фракции S-9 печени. На основе анализа зависимостей ”доза - эффект” в подострых и хронических опытах с учетом результатов, полученных методом нагрузок одноименными металлами, установлены максимальные неэффективные над­фоновые дозы ДЕ050 для свинца - 0,0015 мг/кг, для кадмия – 0,00005 мг/кг. С учетом естественной метал­лической фоновой дозы с суточным рационом питания (для свинца – 0,0025 мг/кг, кадмия 0,0005 мг/кг массы тела) ДСД свинца и кадмия при поступлении с пищей рекомендуется соответственно на уровнях 0,004 мг/кг и 0,00055 мг/кг массы тела.

  

Хоменко І.М., Закладна Н.В. Удосконалення системи радіаційно-гігієнічного моніторингу об’єктів довкілля в зонах спостереження українських атомних електростанцій як основа радіаційної безпеки

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162313

Ключові слова: атомні електростанції, зона спостереження, навколишнє середовище, рівні забруднення, радіонукліди, радіаційно-гігієнічний моніторинг

Реферат. Усовершенствование системы радиационно-гигиенического мониторинга объектов окружающей среды в зонах наблюдения атомных электростанций как основа радиационной безопасности. Хоменко І.М., Закладна Н.В. Актуальность работы определена отсутствием в Украине документов по проблемам зон наблюдения атомных электростанций, в том числе организации и осуществления мониторинга объектов окружающей среды. Цель исследования заключалась в проведении оценки состояния радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды зоны наблюдения Запорожской атомной электростанции. Для выполнения поставленных задач, были проанализированы данные лабораторного контроля, выполненного лабораторией внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции и данные ГУ «Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины». Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что в объектах окружающей среды (вода Каховского водохранилища, атмосферный воздух, почва, питьевая вода) зоны наблюдения Запорожской атомной электростанции выявлены основные дозообразующие радионуклиды. Установлено, что их уровни неравномерны, а выявленная нестабильность свидетельствует о необходимости осуществления постоянного лабораторного контроля за содержанием цезия и стронция и необходимости мониторинга воздействия на здоровье жителей зоны наблюдения. Необходимо усовершенствование радиационного мониторинга путем разработки и внедрения новых методических документов и регламентов по организации лабораторного контроля, обоснование его периодичности и необходимого объема лабораторных исследований, что позволит установить истинное влияние на здоровье населения этих зон.

  

Лотоцька-Дудик У.Б. Шкідливі виробничі чинники взуттєвих виробництв: шум та вібрація

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162315

Ключові слова: взуттєве виробництво, виробничі чинники, умови праці, шум, вібрація

Реферат. Вредные производственные факторы обувных производств: шум и вибрация. Лотоцкая-Дудык У.Б. Производство обуви является важной и перспективной отраслью легкой промышленности Украины. Почти на 300 предприятиях работает более 15 тыс. человек. Совершенствование технологий и оборудования, интенсификация производственных процессов на фоне их неполной механизации и автоматизации обуславливают наличие производственного шума и вибрации на рабочих местах, в частности в раскройных, вырубочных и сборочных цехах. Были проанализированы уровни производственного шума и производственной вибрации на рабочих местах работников основных профессий: раскройщиков, вырубщиков деталей, литейщиков,  клеймовщиков, брусовщиц, швей, обработчиков деталей верха и низа обуви, намазчиков клея, затяжчиков, сборщиков обуви, шершевальщиков, фрезеровщиков. Условия труда раскройщиков на раскройных машинах Gerber, швей, брусовщиц, заготовителей верха, литейщиков, сборщиков и затяжчиков обуви, намазчиков клея по шумовым нагрузкам относятся ко 2-му классу (допустимые). Условия труда раскройщиков на раскройных прессах, клеймовщиков, сборщиков верха обуви на швейных машинах тяжелого класса, шершевальщиков, фрезеровщиков и обработчиков низа обуви - к вредным (класс 3.1), на отдельных рабочих местах вырубщиков деталей (пресс ПВГ-8) и шершевальщиков – к вредным (класс 3.2). Эквивалентные корректированные уровни локальной и общей вибрации не превышают допустимых уровней. Наличие сопутствующих неблагоприятных производственных факторов обуславливает необходимость изучения как комбинированного, так и сочетанного действия шума и вибрации с последующей оценкой рисков для здоровья работающих в легкой промышленности.

  

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Єрошкіна Т.В., Дерев'янко Д.В. Аналіз стану діяльності лабораторної служби промислового регіону України та шляхи її оптимізації

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162317

Ключові слова: діяльність лабораторної служби області, кадровий потенціал, шляхи оптимізації роботи

Реферат. Анализ состояния деятельности лабораторной службы промышленного региона Украины и пути ее оптимизации. Ерошкина Т.В., Деревянко Д.В. Цель исследования – проведение анализа деятель­ности лабораторной службы Днепропетровского региона, разработка и научное обоснование концепции оптимизации ее работы. Нами проведен в динамике анализ деятельности лабораторной службы Днепро­петровского региона: ее структура; укомплектованность врачами-лаборантами, биологами и лаборантами; проведенные лабораторные исследования, их структура и качество, а также состояние лабораторного оборудования и реагентной базы. Методы – библиосемантический – системно-исторический анализ оте­чественных и мировых литературных источников по организации лабораторной службы; отчеты и законодательные документы о деятельности лабораторной службы региона; системного анализа – для выявления существующих недостатков и положительного опыта в системе подготовки кадров, форми­ровании эффективной команды работников, качестве предоставляемых лабораторных услуг, путей оптимизации работы клинически-диагностических лабораторий (КДЛ); медицинской статистики для анализа и интерпретации представления результатов исследования, логического моделирования – для разработки концепции, совершенствования деятельности лабораторной служби. В статье освещены состояние лабораторной службы, изменение ее структуры в связи с реструкторизацией самих лечебно-профи­лакти­ческих учреждений (ЛПУ), реформированием первичной медико-санитарной помощи, развитием семейной медицины – на 39,8% уменшилось в 2017 г. по сравнению с 1995г. количество больниц, на 38% – больничных коек на 10 тыс. населения; в то же время количество амбулаторно-поликлинических учреждений увеличилось за этот период на 70,1%, что соответствует рекомендациям ВОЗ по оказанию поликлинической помощи до 80% пациентов. Коэффициент обеспечености населения региона врачами-лаборантами на 10 тыс. населения – 0,68; укомплектованность штатных должностей врачей-лаборантов физическими лицами – 25,9% с тенден­циями к уменьшению. Уменшилась и укомплектованность штатных должностей специалистами с высшим немедицинским образованием и составила 63,6%. КДЛ в большинстве случаев имеют минимум оборудования, нередко устаревшего, не имеют средств автоматизации, недостаточно вспомагательной аппаратуры. Проблемы лабораторной службы региона состоят в наличии большого количества маломощных КДЛ, выполняющих минимальный набор диагностических тестов, отсутствии программ (протоколов) ис­следований в рамках отдельных нозологических форм болезней на разных этапах оказания медицинской помощи, остром дефиците высокотехнологического оборудования; большой текучести кадров в связи с неудовлетворительным материально-техническим и экономическим состоянием службы и низкой оплатой труда. Предложены основные пути оптимизации деятельности лабораторной службы.

  

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Мамчур В.Й., Жилюк В.І., Коваленко О.Ю. Дніпровська школа фармакологів: подорож довжиною в 100 років (до 100-річчя кафедри фармакології і клінічної фармакології Дніпропетровської медичної академії). Частина І: 1918-1943 рр.

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162321

Ключові слова: історія фармакології і клінічної фармакології, Дніпровська наукова школа фармакологів, 100-річчя розвитку

Реферат. Днепровская школа фармакологов: путешествие длиною в 100 лет (к 100-летию кафедры фармакологии и клинической фармакологии Днепропетровской медицинской академии). Часть I: 1918-1943 гг. Мамчур В.И., Жилюк В.И., Коваленко Е.Ю. В статье представлен анализ основных исторических этапов становлення и развития научной школы фармакологов ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» за 100-летний период существования кафедры фармакологии. Часть І (1918-1943 гг.) посвящена одному из наиболее важных и сложных периодов - первому этапу развития научной школы фармакологов: от момента создания кафедры фармакологии Катеринославского медицинского института в 1918 р., ее первым трудным шагам в организации кафедры и создании ее материально - технической базы, налаживания процесса обучения студентов основам фармакотерапии пациентов, до периода становлення важных научных открытий в  экспериментальной и клинической фармакологии и активного научного роста и развития целого направления фармакологической школы в 30-40-е годы ХХ века. Показано, что за первые 25 лет своей научно – педагогической работы кафедра сформировалась в мощную научную школу, которая дала медицинской науке нашей страны выдающихся ученых своего времени, а также сформировала поколение студенческой молодежи и врачей с новым мировоззрением - пониманием важности и ценности научных знаний фундаментальной фармакологии, прикладных знаний рациональной фармакотерапии и клинической фармакологии для повышения качества лечения пациентов в практической медицине.