Шановні автори!

Журнал «Медичні перспективи» входить до переліку наукових фахових видань України (категорія А, наказ МОН України  від  24.09.2020 № 1188), у яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора й кандидата наук, а також до ряду вітчизняних та міжнародних інформаційних систем, каталогів, бібліотек та баз (індексування), для відповідності вимогам яких автори повинні дотримуватись визначених правил.

Під час розгляду публікацій редакція керується міжнародними стандартами, порадами та ресурсами з усіх аспектів видавничої етики відповідно до вимог Комітету з видавничої етики COPE, Всесвітньої асоціації редакторів медичних журналів WAME, Міжнародного комітету редакторів медичних журналів ICMJE, а також чинними нормативними документами зі стандартизації в галузі видавничої справи України, які надають рекомендації з передової практики проведення медичних досліджень і звітності за ними (див. Етику публікацій).

Стаття повинна бути присвячена актуальній проблемі, мати високий рівень наукової значущості й новизни, високу методологічну та методичну якість роботи, базуватися на нових достовірних наукових даних та відповідати профілю журналу. Викладення статті повинно бути послідовним, логічним, чітким, щоб бути зрозумілим для читачів журналу з різних країн.

Редакція журналу здійснює контроль за якістю статей, дотримуючись прозорості стандартів рецензування. Статті підлягають анонімному подвійному (сліпому) внутрішньому або зовнішньому рецензуванню, про результати якого повідомляється автору. Редакція залишає за собою право скорочувати й редагувати прийняті роботи. Датою надходження статті вважається час надходження остаточного (переробленого) варіанту статті. Кількість рецензувань у редакції обмежена – 2 для експертного рецензування і 3 для первинного (термін кожного переоформлення статті щодо зауважень – 7 днів). У разі порушення строків переоформлення зауважень редакція має право відмовити в публікації статті.

Рукопис не може бути перед тим або одночасно надісланий до іншого видання. 


Матеріали, в яких порушені принципи видавничої етики та біоетики, не приймаються. Дослідження на пацієнтах чи добровольцях вимагають схвалення етичного комітету та поінформованої письмової згоди учасників (для дітей – письмової згоди батьків або опікунів). Це має бути задокументовано. Автори повинні підтвердити, що всі необхідні згоди, які вимагаються чинним законодавством, від будь-якого відповідного пацієнта, учасника дослідження та/або іншої особи, відомості про яку включено до статті, було отримано в письмовій формі. Для дотримання конфіденційності пацієнта та будь-якої іншої людини підписані форми згоди повинні зберігатися у відповідального автора (не надсилатися до редакції журналу). Автори несуть персональну відповідальність за достовірність наведених матеріалів, зокрема автор-кореспондент рукопису підтверджує, що заяви учасників дослідження, заяви про конфлікт інтересів тощо, включені до цього документа, вірні та були схвалені всіма співавторами.

Стаття повинна бути підписана всіма співавторами, мати візу керівника та такі супровідні документи:


- офіційне направлення від установи, з якої виходить стаття (з підписом керівника й печаткою), і вказівку, чи є стаття дисертаційною; якщо стаття виходить від декількох установ, необхідно направлення від кожної з них;
- експертне заключення щодо відсутності державної таємниці;
- заключення від наглядового незалежного біоетичного комітету установи;
договір про передачу авторських прав редакції (заповнюється на кожного автора окремо з оригінальним підписом). За таких умов редакція має право на її публікацію у всіх форматах (включаючи друковану та електронну версії), переклад статті, розміщення на сайті видавництва та архівування в базах наукових журналів, каталогах і репозиторіях;
- відомості про авторів у довільній формі (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, адреса установи, контактні телефони, e-mail).

У разі необхідності будь-якої зміни в авторстві статті після того, як рукопис був представлений до редакції, відповідальний за листування автор повинен надіслати електронною поштою підписаний лист головному редактору, який підтверджує, що всі початкові співавтори були повідомлені та погодилися на зміну. Жодні зміни в списку авторів не допускаються після затвердження статті до публікації.

Редакція без узгодження з автором виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації. Редакція не виплачує авторського гонорару. Статті, оформлені не за наведеними правилами, повертаються авторам без розгляду й лише на їхню вимогу.

Статті друкуються українською або англійською мовами обсягом до 10 сторінок (без списку літератури), оглядова стаття – до 15 сторінок (без списку літератури).

Статті англійською мовою, які отримали позитивні рецензії, є пріоритетними в черзі для публікації. Обов'язковою умовою подання англомовної статті є документ, який підтверджує професійний переклад статті (сертифікат або інші документи). Усі статті подаються до редакції українською мовою, за винятком іноземних авторів. У супровідному листі автор вказує намір публікувати статтю англійською мовою і назву статті англійською мовою. Англомовна версія статті надсилається в редакцію після затвердження її до публікації на засіданні редакційної колегії журналу разом із документом, який підтверджує професійність перекладу.

Перед публікацією номеру журналу авторам надсилається попередня pdf-версія їхньої статті для перевірки відповідності та згоди для публікації.

Редакція журналу рекомендує авторам також розміщувати свої, уже опубліковані статті на особистих або інституційних веб-сайтах, в каталогах, репозиторіях (arXiv.org, ssrn.com, ResearchGate, academia.edu, Zenodo, mysciencework, Figshare та ін.). При цьому вказувати правильне цитування своєї статті, із зазначенням посилання на статтю на сайті журналу «Медичні перспективи».

Структура оригінальних статей


Титульна сторінка:

1) УДК;
2) прізвище та ініціали автора;
3) назва статті;
4) повна назва установи, в якій працює автор;
5) поштова адреса установи, місто, країна;
6) е-mail (із зазначенням автора для листування та його контактного номеру телефону (не для публікації));
7) заява про внесок авторів у представлене дослідження з використанням таксономії CrediT (за наявності співавторів);
8) ідентифікатор учасника ORCID на кожного автора.

Основний текст статті:

1) ключові слова;
2) реферат;
3) вступ;
4) матеріали та методи досліджень;
5) результати та їх обговорення;
6) висновки (підсумок);
7) інформація про джерела фінансування досліджень;
8) інформація про конфлікт інтересів.

Список літератури та References:

1) список літератури згідно з ДСТУ 8302:2015
2) references у стилі Vancouver.

Коментарі до структури оригінальних статей


За наявності співавторів
, біля кожного прізвища та відповідної установи ставиться цифровий індекс. Якщо всі автори працюють в одній установі, вказувати місце роботи кожного автора окремо немає потреби. Цей блок інформації слід представляти як українською, так й англійською мовами (прізвища авторів рекомендується транслітерувати згідно з таблицею транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55).

Назва статті повинна бути стислою, інформативною та відповідати меті, змісту й висновкам, без використання абревіатур.

Внесок авторів – зазначити роль авторів у представленому дослідженні з використанням таксономії CrediT, наприклад: концептуалізація, дизайн дослідження, збір даних, аналіз даних, методологія та інші. З трактуванням ролей авторів детальніше ознайомитися за посиланням: Внесок авторів. Якщо всі автори зробили однаковий внесок, зазначте це. Автори, які не відповідають критеріям авторства, повинні бути вказані в подяках з їхнього письмового дозволу.

Ідентифікатор учасника ORCID на кожного автора: для його отримання необхідно зареєструватися на сайті http://orcid.org/, обов'язково додати не менше 2-3 власних опублікованих статей (у разі їх наявності) та в подальшому підтримувати його актуальність.

Ключові слова надаються українською та англійською мовами, 3-8 слів відповідно до стандарту MeSH (MeSH on Demand, The MeSH Browser), які допомагають класифікувати роботу в пошукових системах.

Реферат (анотація) – головне джерело інформації у вітчизняних і зарубіжних інформаційних системах та базах даних, які індексують журнал. З огляду на це реферат повинен бути лаконічним й інформативним та містити: назву статті та ПІБ автора(ів), тільки суттєві факти роботи, мету, матеріали й методи, основні результати й висновки, обсягом не менше ніж 1800 знаків. Підрозділи вказувати не потрібно, без абзаців, абревіатур і джерел літератури. Реферат подається українською та англійською мовами.

Вступ – короткий, у якому розкривається сучасний стан проблеми, її актуальність як обґрунтування доцільності цього дослідження (до однієї сторінки).

Матеріали та методи досліджень. Слід перелічити всі методи досліджень, якими користувались при одержанні та аналізі даних, з обов’язковими посиланнями на загальновідомі наукові джерела зі списку літератури (нумерація в квадратних дужках). При описі застосованих статистичних методів слід також вказати джерело літератури та номер ліцензії статистичної програми опрацювання результатів. Якщо застосовувані методи не мають широкого поширення, варто докладно описати їх і навести необхідні посилання літератури. Дослідження за участю людей або тварин повинні бути схвалені відповідним наглядовим незалежним біоетичним комітетом установи та відповідати міжнародним та вітчизняним етичним і юридичним стандартам досліджень (Етика публікацій).

Результати та їх обговорення. У результатах досліджень слід послідовно й логічно описати отримані дані з глибоким науковим аналізом очікуваних і неочікуваних (якщо вони є) результатів, які повинні супроводжуватися доказовою базою – науковими ілюстраціями (таблиці, схеми, рисунки, діаграми, фото та ін.). Зміст таблиць не повинен дублювати зміст інших ілюстрацій і навпаки. Отримані результати повинні корелювати з назвою і метою статті, а висновки – чітко випливати з результатів досліджень.

Висновки (підсумок). Висновки (пронумеровані) або підсумок повинні висвітлювати отримані дані в стислій лаконічній формі, без перевантаження цифровими даними, містити основні результати, які чітко випливають із дослідження. Не використовувати абревіатур.

Джерела фінансування досліджень. Автори повинні вказати джерела фінансування: бюджетні кошти, благодійність, приватні установи (вказати які), власні кошти.

Інформація про конфлікт інтересів. Автори мають розкрити потенційні та наявні конфлікти інтересів, пов'язані з рукописом. Навмисне приховування конфліктів є формою неправомірної поведінки та може призвести до виправлення публікації або навіть відкликання опублікованої наукової статті. Якщо конфлікту інтересів немає, автори мають заявити про це.

Список літератури повинен відображати вичерпність бібліографічних описів у переліку та відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Загальна кількість джерел повинна бути для оригінальних статей – не менше 10, для оглядових – не менше 40. Джерела (не менше 70%) повинні мати час публікації за останні 5 років та 50% з них – іноземні. Рекомендовано посилатись на журнали, які індексовані в міжнародних наукометричних базах, наприклад, Scopus, Web of Science, PubMed. Бібліографічні посилання в тексті статті наводять цифрою у квадратних дужках. Посилання на неопубліковані роботи, дисертації, підручники, робочі документи ВООЗ неприпустимі. Список літератури подається мовою оригіналу і за порядком посилання в статті. Допомога в оформленні джерел: https://vak.in.ua/

References (романським алфавітом) повністю повторює список літератури до статті й подається за вимогами міжнародного бібліографічного стандарту NLM – National Library of Medicine, у стилі Vancouver.

Неангломовні джерела: автор (рос. мова - транслітерація за системою BGN, укр. мова - транслітерація укр. алфавіту), переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках, назва джерела (рос. мова - транслітерація за системою BGN, укр. мова - транслітерація укр. алфавіту), вихідні дані, мова джерела.

Приклад:
Sybiriakin A, Balazh M. [Modern views on the use of physical therapy measures in people with stroke]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu. 2020;1:93-8. Ukrainian. doi: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2020.1.93-98

Англомовні джерела подаються з дотриманням стилю Vancouver (за стандартом NLM).

Приклад:
Barrack RL, Mulroy RD, Harris WH. Improved cementing techniques and femoral component loosening in young patients with hip arthroplasty. J. Bone Joint Surg. 1992;74:385-9. doi: https://doi.org/10.1302/0301-620X.74B3.1587883

Онлайн-генератори посилань, які можуть вам допомогти: RefMeCitation Machine™

Для кожного джерела зі списку літератури необхідно вказати: DOI (активне посилання: https://doi.org/10. ...) або посилання на web-сторінку (http://…). Форма для пошуку DOI на сайті Crossref: Crossref system, або Link References, або simpleTextQuery.

Посилання на  зразок оформлення статті

При викладенні статті слід використовувати наукову мову, текст повинен бути чітким, лаконічним, без довгих вступів та повторів. Поряд із загальноприйнятими скороченнями одиниць виміру, фізичних, хімічних і матеріальних величин та термінів дозволяються абревіатури словосполучень, які часто повторюються в тексті. Усі позначення й абревіатури необхідно розшифрувати в тексті при першому їх згадуванні. Назви лікарських засобів, одиниці виміру слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (CІ), медичні терміни – згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами, назви захворювань – за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб (МКХ), лікарські засоби – за Міжнародною непатентованою назвою (МНН, англ. – International Nonproprietary Names, INN) і «Національним переліком основних лікарських засобів» затвердженим КМУ, назви генів – за номенклатурою Human Gene Organisation. Назви фірм та апаратів треба подавати в оригінальній транскрипції.

Технічні вимоги щодо оформлення статті


Стаття надсилається до редакції в паперовому вигляді (1 екз.) з обов’язковим додатком електронної версії (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.). Текст статті – з інтервалом півтора між рядками, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, з полями: ліве – 3 см, праве –1,5 см, верхнє та нижнє по 2 см. Не використовуйте автоматизовані функції вашого програмного забезпечення, такі як розміщення переносів, кінцеві виноски, верхні або нижні колонтитули. Сторінки мають бути пронумеровані. Рисунки чи інший ілюстративний матеріал розміщуються в тексті статті; якщо вони складаються з декількох фігур, вони повинні бути згруповані та з можливістю коригування тексту (за наявності). У разі необхідності можливо надіслати ілюстративний матеріал в окремому файлі у форматі: jpg, bmp, tif, ai, eps, ppt та інші. Таблиці, рисунки, діаграми та ін. слід розташовувати на стандартних аркушах формату А4 книжкової (вертикальної) орієнтації (іноді, за винятком, допускається альбомна орієнтація для таблиць). Таблиці (у чорно-білому кольорі), діаграми, схеми та графіки (допускаються кольорові), наведені в статтях, повинні бути чіткими та виконані за допомогою внутрішніх засобів MS WORD (Microsoft Graph) або MS EXCEL, з високою контрастністю. У назві таблиць слід вказувати статистичні показники, за потреби – примітки. Цифрові фотографії (бажано кольорові) повинні бути з високою роздільною здатністю (не менше 300 точок на дюйм і ширина не менше 150 мм). Якщо в статті використовуються раніше опубліковані зображення, тоді необхідно отримати дозвіл від власника статті, яким може бути автор(и) або видавець.

Електронна версія статті приймається у форматі: doc, docx або rtf. Отримання статті буде підтверджено електронним листом, що міститиме реєстраційний номер, який слід використовувати в подальшому листуванні з редакцією в темі листа. Усі подані рукописи будуть перевірені на плагіат, дублювання публікацій та повторне використання тексту ліцензійною програмою StrikePlagiarism. 

Шановні автори, ми очікуємо, що Ваші статті матимуть високий рівень новизни без повторного використання раніше опублікованих текстів!

Оплата статті


Публікація статті платна. Оплата здійснюється після затвердження статті редакційною колегією в номер, про що автора інформує редакція журналу електронною поштою.

Вартість публікації: одна сторінка – 200 грн.

Також надається додаткова послуга – оформлення статті (верстання тексту) згідно з правилами для авторів журналу «Медичні перспективи».
Вартість послуги: одна авторська сторінка – 47 грн.