Медичні перспективи. - 2018. - Т. 23, № 3

     Титульний лист (Title of the issue)

Зміст (Content)

2018 Том XXIII № 3

Опубліковано
30-11-2018

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Мамчур В.И., Дронов С.Н. Синергия пирацетама и аминалона в церебропротекторном действии олатропила

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147945

Ключові слова: пірацетам, гамма-аміномасляна кислота, олатропіл, синергізм

Реферат. Синергія пірацетаму та аміналону в церебропротекторній дії олатропілу. Мамчур В.Й., Дронов С.М. Оптимізація фармакотерапії неврологічних та психосоматичних захворювань привела до створення комбінованих лікарських засобів, що містять два та більше компоненти з різним механізмом дії, які по-різному впливають на патогенез та клінічні прояви конкретних форм патології. Особливо популярними в останні роки стали комбіновані препарати, що сприяють нормалізації центральних регуляторних механізмів розвитку соматичної патології, покращують мозковий метаболізм та гемодинаміку, стабілізують корково-підкоркові взаємозв'язки, порушення яких лежать в основі багатьох форм неврологічної та психосоматичної патології. У цій статті запропоновані варіанти оптимізації ноотропної терапії препаратом олатропіл, який є поєднанням в одній лікарській формі двох «істинних» ноотропів - гамма-аміномасляної кислоти (аміналону) і пірацетаму. Подібна комбінація дає можливість одномоментної реалізації комплексу багатосторонніх і різноманітних ефектів щодо центральної нервової системи, властивих як пірацетаму, так і аміналону, проте досягається за рахунок принципово різних механізмів дії цих засобів. Механізм дії олатропілу демонструє виражений синергізм монокомпонентів препарату. Таке поєднання дозволяє зменшити в 2 рази терапевтичні дозування кожної з діючих речовин, що, у свою чергу, призводить до зниження частоти виникнення і вираженості можливих побічних ефектів; нівелювання збудливої дії пірацетаму і забезпечення більш високої безпеки та ефективності. Препарат є ефективним інструментом терапії різних форм цереброваскулярної патології, покращує когнітивні функції, психічну активність, психоемоційний статус, вегетативні функції, сприятливо впливаючи на якість життя пацієнтів. Унікальність механізму дії олатропілу, яка полягає у виникненні факту фармакодинамічного синергізму при одночасному застосуванні пірацетаму й аміналону в складі однієї лікарської форми, сприяє посиленню позитивних фармакологічних ефектів і нівелюванню ряду негативних елементів фармакодинаміки складових препарату.

  

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Абдулрахман Алі Хаттан, Ісса Алі Хаттан, Абдулазіз Марі Алькватані, Омар Сауд Алькватаім, Рефдан Обейд Алькватані, Халед Гормалла Альзарані, Абдулрахман Абдулла Аль-Отайбі, Омар Муфі Альдвасарі, Халід Мансур Алькхатлан, Мохаммед Абдулла Альдоссарі. Вплив куріння тютюну на оральну мікробіоту – дослідження випадок-контроль

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147948

Ключові слова: оральна мікробіота, гігієна порожнини рота, вплив куріння тютюну

Реферат. Вплив куріння тютюну на оральну мікробіоту – дослідження випадок-контроль. Абдулрахман Алі Хаттан, Ісса Алі Хаттан, Абдулазіз Марі Алькватані, Омар Сауд Алькватаім, Рефдан Обейд Алькватані, Халед Гормалла Альзарані, Абдулрахман Абдулла Аль-Отайбі, Омар Муфі Альдвасарі, Халід Мансур Алькхатлан, Мохаммед Абдулла Альдоссарі. Оральна мікробіота є важливою частиною мікробіоти людини, включаючи бактеріальні, найпростіші, вірусні та грибкові види. Корисні мікроелементи утворюють біоплівки для формування першої лінії захисту від шкідливих мікроорганізмів. Тютюнопаління вважається одним з основних чинників навколишнього середовища, який впливає на рото-зубну мікробіоту. Курці мають більше патогенних мікробів, ніж некурці. Фактично, тютюнопаління призводить до великої кількості токсикантів у порожнині рота, порушуючи мікробну екологію порожнини рота через різні механізми. У Саудівській Аравії дослідження щодо впливу куріння тютюну на мікробіоту порожнини рота все ще не достатні. Тому це вивчення випадків-контролю є важливим доповненням до літератури з точки зору вживання тютюну та його впливу на ротову мікробіоту та гігієну порожнини рота. У дослідженні брали участь 130 чоловіків, у тому числі 65 курців та 65 некурців. У всіх 130 учасників записувались такі параметри - вік, вага, зріст та освіта. Метою цього дослідження було вивчення та порівняння ефекту тютюнопаління на оральну мікробіоту курців та некурців. Більшість курців - це молоді люди віком від 21 до 30 років включно (n=27). Результати доводять, що надмірна кількість мікроорганізмів спостерігається у курців, ніж у некурців (38,5% курців та 8,8% некурців). Не дивно, що значна частина (85,3%) некурців мала помірну кількість мікроорганізмів порівняно з лише 53,8% курців. Тютюнопаління сприяє надмірному культивуванню оральних мікроорганізмів, що призводить до різних захворювань пародонта в курців. Фактично, куріння порушує баланс ротової мікробіоти, створюючи життєздатне середовище для мікробів, які викликають захворювання. Подальші широкомасштабні перспективні дослідження необхідні для визначення точного механізму, який спричиняє вплив тютюну на оральну мікробіоту.

  

Кривопустов М.С. Оцінка якості життя хворих на морбідне ожиріння при двоетапному підході до їх хірургічного лікування

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147949

Ключові слова: баріатрічна хірургія, морбідне ожиріння, якість життя

Реферат. Оценка качества жизни больных с морбидным ожирением при двухэтапном подходе к их хирургическому лечению. Кривопустов Н.С. Ожирение приводит к повышенной заболеваемости, инвалидности, смертности и, что крайне важно, - снижению качества жизни. В качестве инструмента анализа качества жизни широко используют общие неспецифические и специфические опросники, отдавая предпочтение последним. Было обследовано и пролечено 97 пациентов с морбидным ожирением, которые имели III-IV класс операционно-анестезиологического риска по шкале American Society of Anaesthesiologists. Двухэтапное лечение больных осуществлялось следующим образом: в качестве первого этапа сроком на 6 месяцев у больных основной группы использовали внутрижелудочный баллон, больным контрольной группы осуществляли консервативную терапию, которая включала диету, физическую активность и поведенческую терапию. Оценку качества жизни проводили с помощью опросника Obesity and Weight-Loss Quality-of-Life Instrument (OWLQOL)-17. На первом этапе средний процент потери избыточной массы тела %EWL больных основной группы составил 22,69±5,87% и статистически значимо (p<0,001) превышал данный показатель, полученный при анализе больных контрольной группы. Показатель общей суммы баллов качества жизни статистически значимо увеличился (p<0,001) через 6 месяцев в основной группе пациентов, в отличие от контрольной группы. На втором этапе лечения средний процент потери избыточной массы тела составил 55,27±7,62%. Показатель общей суммы баллов качества жизни при этом статистически значимо увеличился с 37,43±4,53 перед выполнением бариатрической операции до 64,91±5,72 через 12 месяцев после ее выполнения (p<0,001). Средний процент потери избыточной массы тела в конце курса лечения достиг в среднем 65,28±6,65%. Корреляционный анализ показателей процента потери избыточной массы тела и качества жизни показал прямую среднюю связь между данными показателями (r=0,64; p<0,001).

  

Пославська О.В., Шпонька І.С., Савченко О.А., Петрова М.Ю. Ізольований канцероматоз черевної порожнини в жінок: особливості імунофенотипів та морфометричних показників

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147951

Ключові слова: канцероматоз очеревини, рак яєчників, СА125, ImageJ

Реферат. Изолированный канцероматоз брюшной полости у женщин: особенности иммунофенотипов и морфометрических показателей. Пославская А.В., Шпонька И.С., Савченко О.А., Петрова М.Ю. Пациентки с изолированным канцероматозом брюшной полости традиционно проходят лечение аналогично пациенткам с III/IV стадией рака яичников. Несмотря на гистологические, молекулярные и клинические сходства, такой подход не оставляет места для изучения индивидуальной биологии этого фенотипа рака неизвестной первичной локализации. К тому же некоторые метастазы гастроинтестинальных, панкреатобилиарных или эндометриальных аденокарцином симулируют гистологические и/или иммуно­гистохимические характеристики первичных аденокарцином яичников. В течение последних трех десятилетий понимание биологии и путей внутрибрюшной диссеминации опухолей с учетом защитной функции перитонеального барьера против дальнейшего опухолевого распостранения натолкнули многих исследователей на концепцию рассмотрения перитонеального канцероматоза в качестве локорегиональной болезни. В отсутствие других системных метастазов, новые мультимодальные подходы, сочетающие агрессивную циторедуктивную хирургию, интраперитонеальную гипертермическую химиотерапию и системную химио­терапию, рассматриваются как перспективные для улучшения контроля заболевания и увеличения выживаемости. Материалы и методы. В работе проведен ретроспективный анализ клинических данных, гистологических и иммуногистологичних характеристик биопсийного материала 24 женщин с изолированным канцероматозом брюшной полости в возрасте от 28 до 81 года (среднее 56,29±14,68; медиана 58,5) и 46 случаев первичных опухолей яичников женщин в возрасте от 27 до 76 лет (среднее 52,17±12,72; медиана 53,5), с целью определения дифференциально-диагностических критериев. Результаты исследования. Иммуногистохимический профиль первичных опухолей яичников определил наиболее специфическими маркерами цитокератин СК7 и СА125 (муцин 16), что в 43 из 46 (93,48%) и 37 из 46 (80,43%) соответственно были положительными хотя бы частично. Надо отметить, что негативными по обоим маркерами была 1 недифференцированная карцинома, только по СК7 - 2 муцинозные аденокарциномы и 1 низкодифференциро­ван­ная, а только по СА125 - 2 эндометриоидные, 2 светлоклеточный, 1 недифференцированная карцинома и 4 низкодифференцированные аденокарциномы (последние были расценены как первичные при исключении других локализаций на основании полного обследования). Рецепторы к эстрогенам определялись в 14 из 46 (30,43%) наблюдений, что говорит об их прогностическом, а не диагностическом значении. В группе женщин с изолированным канцероматозом брюшной полости СК7 определился в 21 из 24 (87,5%) наблюдений, СА125 – в 16 из 24 (66,67%), все из которых имели СК7 иммунореактивнисть, но только 9 из них продемонстрировали наличие эстрогеновых рецепторов, а 6 - серозный фенотип (WT-1+), а 1 – мезотелиома (СК7+, кальретинин+). Надо отметить, СА125-частично положительные паттерны опухоли часто были смешаны с недифферен­цированными и непапиллярными опухолевыми депозитами. Возраст этих женщин был немного больше, чем всей подгруппы (среднее 61,4±10,08; медиана 61), но достоверного различия не продемонстрировал (р>0,05). Выводы. Только 2/3 исследуемых случаев канцероматоза без первичной локализации у женщин после им­муногистохимического исследования убедительно можно отнести к метастазам из яичника для применения соответствующей терапии. Другие 33,33% процента в нашем исследовании распределились на 1 – нейро­эндокринный рак (хромогранин +, синаптофизин +), 3 - колоректальные (СК20+CDX2+), 2 – умеренно и 1 – низкодифференцированные карциномы с сомнительными иммунофенотипами (СК20+/-CDX2-/+СК7-/+вимен­тину -/+), а также 1 мезотелиому.

  

Росицька О.А. Оцінка характеру структурних та функціональних змін судин головного мозку у хворих з ішемічними цереброваскулярними захворюваннями на тлі мультифокального ураження

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147952

Ключові слова: ішемічні порушення мозкового кровообігу, патологічна деформація внутрішньої сонної артерії та хребтової артерії, стенозуюче ураження внутрішньої сонної артерії та хребтової артерії

Реферат. Оцінка характеру структурних та функціональних змін судин головного мозку у хворих з ішемічними цереброваскулярними захворюваннями на тлі мультифокального ураження. Росицька О.А. Гемодинамічні наслідки ураження мозку залежать від стану системи ауторегуляції мозкового кровообігу, від тяжкості, поширеності і темпів прогресування атеросклеротичного процесу (одного чи декількох басейнів), змін судинної стінки, особливостей анатомічної будови судинної системи мозку. Більшість реєстрів не можуть визначити певну причину інсульту в 25-40% хворих – так звані криптогенні інсульти. Тому ставиться питання щодо можливості недооцінки при діагностиці впливу на перебіг ішемії мозку таких порушень, як звивистість, екстравазальна компресія, аномалія розвитку не тільки внутрішніх сонних артерій, а і хребтових, підключичних артерій. У групах підвищеного ризику частіше аналізують вплив патології в сонних артеріях на перебіг судинних захворювань мозку порівняно з даними щодо аналогічних змін в екстракраніальних хребетних артеріях. У загальній групі хворих з МФУС звивистість судин зустрічалась у басейнах ВСА і ХА, причому частота деформацій судин вертебрально-базилярного басейну домінувала над деформаціями в каротидному басейні. Атеросклеротичне ураження судин басейнів БА і ХА було менш частим порівняно з каротидним, але більш вираженим. Атеросклеротичні ураження підключичної артерії (ЛПідключ.А) вірогідно частіше зустрічаються в групі пацієнтів з ураженням судинних  басейнів серця, мозку та нижніх кінцівок. За даними кореляційного аналізу встановлено вірогідні асоціації  атеросклеротичного ураження судин основних МАГ як між собою, так і з іншими чинниками ризику.

  

Капустник В.А., Костюк І.Ф., Меленевич А.Я. Залежність цитокінемії від клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147953

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, гіпертонічна хвороба, системне запалення, біомаркери, інтерлейкін-18, інтерлейкін-10

Реферат. Зависимость цитокинемии от клинического течения хронического обструктивного заболевания легких в сочетании с гипертонической болезнью. Капустник В.А., Костюк И.Ф., Меленевич А.Я. Хрони­ческое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) - сложное и гетерогенное заболевание. Распространенность ХОЗЛ продолжает неуклонно расти. У 90% пациентов с ХОЗЛ есть по крайней мере одна коморбидная патология. Среди сопутствующих ХОЗЛ заболеваний преобладает патология сердечно-сосудистой системы. Разнообразие течения заболевания у пациентов является основой для выделения больных ХОЗЛ с подобными патофизиологическими механизмами на основании анализа биомаркеров. Цель исследования – проанали­зировать зависимость цитокинемии (интерлейкина-18 и интерлейкина-10) от клинического течения заболе­вания у пациентов с ХОЗЛ в сочетании с гипертонической болезнью (ГБ). Обследовано 100 пациентов с ХОЗЛ профессиональной этиологии GOLD 2, группы B (по рекомендациям GOLD 2016). Пациенты были обследованы в период ремиссии, который характеризовался стабильными клиническими и спирографическими пока­зателями. В основную группу вошли 69 пациентов с ХОЗЛ в сочетании с ГБ II стадии, в группу сравнения - 31 пациент с ХОЗЛ, в контрольную группу - 20 практически здоровых лиц. Все группы были сопоставимы по полу и возрасту. Уровни интерлейкина-18 (ИЛ-18) и интерлейкина-10 (ИЛ-10) были достоверно выше у пациентов с ХОЗЛ в сочетании с ГБ по сравнению с практически здоровыми и больными изолированным ХОЗЛ. Рост соотношения ИЛ-18/ИЛ-10 ассоциируется с увеличением степени одышки, снижением толерантности к физическим нагрузкам, ростом уровня десатурации в ходе 6-минутного теста с ходьбой, снижением индекса массы тела, окружности талии и плеча, а также более частым выявлением эмфизематозных изменений на рентгенографии органов грудной клетки. Таким образом, соотношение ИЛ-18/ИЛ-10 отражает состояние иммуновоспалительного процесса и имеет потенциал для прогнозирования будущего риска развития необратимых патологических изменений в дыхательных путях, альвеолах и сосудах легких с формированием эмфизематозных и фибротических изменений.

  

Опря Є.В. Клініко-діагностичні ознаки-маркери шизофренії, що поєднана з хронічною соматичною патологією

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147954

Ключові слова: клініко-психопатологічні ознаки, діагностичний коефіцієнт, шизофренія, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2-го типу, ожиріння

Реферат. Клинико-диагностические признаки-маркеры шизофрении, сочетанной с хронической соматической патологией. Опря Е.В. С целью определения клинико-психопатологических признаков шизо­френии, сочетанной с соматическими расстройствами, обследовано 186 больных шизофренией (50 больных шизофренией с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 42 больных шизофренией с сахарным диабетом 2-го типа; 44 больных шизофренией с ожирением и 50 больных шизофренией без хронических соматических заболеваний). В качестве инструментария исследования использованы клинико-психопатологический метод (анализ анамнеза, жалоб и состояния пациента), который дополнялся шкалой положительной и негативной симптоматики (PANSS). В ходе исследования проведен частотный анализ социодемографических данных, общих клинических характеристик эндогенного процесса, а также особенностей клинико-психо­патоло­гических проявлений шизофрении у больных с указанными соматическими заболеваниями по процедуре последовательного статистического анализа. Выделены конкретные диагностические клинико-психопатологические признаки-маркеры риска и антириска сочетания шизофрении с обозначенными вариантами соматических расстройств. В качестве наиболее информативных признаков риска сердечно-сосудистых расстройств установлены: продолжительность психотического расстройства более 15 лет; наличие депрессивной симптоматики умеренной и выше степени выраженности; тревожности выше умеренного уровня; ипохондрических идей в умеренной и выше степени; злоупотребление психоактивными веществами в анамнезе и эмоциональная отчужденность выше слабого уровня выраженности. Достоверную дифференциацию риска сахарного диабета 2 типа у больных шизофренией обеспечивают следующие признаки: отсутствие профессиональной занятости; наличие симптомов возбуждения умеренного и выше уровня; продолжительность психотического расстройства более 15 лет и нарушения внимания умеренной и выше степени выраженности. Наиболее информативными признаками риска ожирения при шизофрении выступают: отсутствие профессиональной занятости; социальная изоляция; наличие пассивно-апатичной социальной отгороженности умеренной и выше степени выраженности.

  

Біленький Г.З., Макаренко О.В. Клінічна ефективність та переносимість гіпохлориту натрію сумісно з таурином на фоні базисної терапії в пацієнтів з гострим панкреатитом

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147956

Ключові слова: гострий панкреатит, гіпохлорит натрію з таурином, клінічна ефективність, амілаза крові, діастаза сечі, побічні явища

Реферат. Клиническая эффективность и переносимость гипохлорита натрия совместно с таурином на фоне базисной терапии у пациентов с острым панкреатитом. Беленький Г.З., Макаренко О.В. Острый панкреатит относят к тяжелым неотложным заболеваниям органов брюшной полости. По частоте обра­щения он занимает третье место, уступая лишь острому аппендициту и холециститу. На его долю при­ходится до 5-10% ургентной патологии органов брюшной полости. При этом у каждого четвертого больного развивается асептический некротический панкреатит, общая летальность от которого даже в спе­циализированных клиниках мира остается стабильно высокой (уровень доказательности А, В) и колеблется от 2,1% до 15%. Поэтому поиск новых детоксикантов с высокими показателями клинической эффективности является актуальным направлением современной фармакологии. Целью данной работы было установить клиническую эффективность и переносимость нового инфузионного раствора с рабочим названием «Неореодез», использующегося на фоне базовой терапии у пациентов с острым панкреатитом, по сравнению с группой пациентов, получавших только базисную терапию. В клиническое исследование были включены 96 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет (52 мужчины и 44 женщины) с диагнозом острый панкреатит. Все пациенты получали базисную терапию (спазмолитики, ингибиторы протонной помпы, ингибиторы протеаз, препараты соматостатина, антибиотики). Кроме того, пациентам основной группы назначали иссле­довательский инфузионный раствор с рабочим названием «Неореодез» в течение 3-х суток. Для оценки степени эндогенной интоксикации использовали метод определения молекул средней массы (МСМ). Оценка проводилась при спектрометрии в различных режимах Х=254 нм и Х=280 нм. Кроме этого, на этапе скрининга определяли уровень малонового диальдегида, что является клинико-лабораторным маркером окси­дативного стресса и РН крови. Так, эффективность в основной группе испытуемых, получавших препарат «Неореодез», составила 91,6%, что достоверно выше показателя эффективности в группе контроля – 60,4%. Таким образом, подтверждена гипотеза о повышении эффективности лечения в основной группе пациентов по сравнению с контрольной.

  

Халід Фахад Альмалкі, Абдулла Муссад Альхарбі, Ентоні Морган, Адель Мохаммед Бін Султан, Сауд Аєд Альаджмі, Турке Алі Альаджмі, Аріф Мохаммед Альаназі, Мохаммед Ібрагім Альшедді, Алі Абдулазіз Альанзан, Заєд Фахд Аль-Досарі. Виживання пацієнтів з кардіоторакальними травмами при дорожньо-транспортних пригодах та їх зв'язок з ШТТ, ШКГ та переливанням крові

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147958

Ключові слова: кардіоторакальні травми, ШТТ, ШКГ, переливання крові

Реферат. Виживання пацієнтів з кардіоторакальними травмами при дорожньо-транспортних пригодах та їх зв'язок з ШТТ, ШКГ та переливанням крові. Халід Фахад Альмалкі, Абдулла Муссад Альхарбі, Ентоні Морган, Адель Мохаммед Бін Султан, Сауд Аєд Альаджмі, Турке Алі Альаджмі, Аріф Мохаммед Альаназі, Мохаммед Ібрагім Альшедді, Алі Абдулазіз Альанзан, Заєд Фахд Аль-Досарі. Тяжка грудна травма є однією з основних причин смертності, пов'язаної з травмою. У Сполучених Штатах торакальна травма призводить до однієї четвертої частки випадків смертей від травм. У всьому світі кардіоторакальна травма також є основною причиною смертності. Найбільш поширеними кардіоторакальними травмами є переломи ребер, переломи грудного відділу хребта, гемоторакс, пневмоторакс, хитка грудна клітка та легеневі контузії. Мета цього дослідження полягала у визначенні показників виживання пацієнтів з серцево-судинними травмами в дорожньо-транспортних пригодах та їх зв'язку з ШТТ, ШКГ та переливанням крові в лікарні короля Халіда. Це дослідження є корисним доповненням до літератури, оскільки недостатньо досліджень з цієї теми. Усього в досліджуваний період до лікарні було перевезено 189 пацієнтів з кардіоторакальними травмами. Зібрано дані щодо віку, статі, національності, типу користувача транс­портного засобу, пошкодження анатомічної ділянки, надходження в палату інтенсивної терапії (ПІТ), шкали коми Глазго (ШКГ), показника шкали тяжкості травми (ШТТ), переливання крові, рівня лікування та смертності. Неврологічний статус визначали за допомогою оцінки ШКГ. Оцінка тяжкості травми була розрахована для класифікації тяжкості травми. Середній вік пацієнтів становив 31,81 року, а більше всього пацієнтів віком від 21 до 30 років. Чоловіки переважали (93,7%), а співвідношення чоловіків і жінок становило 15:1. Більшість пацієнтів були громадянами Саудівської Аравії (61,3%). Загальна смертність становила 7,9%. Факторами, які суттєво асоціювалися зі смертю, були ураження голови та шиї, надходження в ПІТ, віку (старше 60 років), лікування, а також переливання крові. Кардіоторакальна травма асоціюється з високим рівнем смертності, що може залежати від клінічної картини, такої як ШКГ, ШТТ, ступінь шоку, тип травми та супутніх з ними травм. Негайне лікування є життєво важливим для пацієнтів, які страждають на серцево-торакальні травми, які загрожують життю, оскільки смертність є високою, якщо діагноз не поставлений, неправильний або пацієнт не отримував лікування.

  

Егудина Е.Д., Калашникова О.С. Медикаментозная терапия пациентов с легочной артериальной гипертензией на фоне системной склеродермии (часть 1)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147959

Ключові слова: легенева артеріальна гіпертензія, системна склеродермія, медикаментозне лікування легеневої гіпертензії

Реферат. Медикаментозна терапія пацієнтів з легеневою артеріальною гіпертензією на тлі системної склеродермії (частина 1). Єгудіна Є.Д., Калашникова О.С. Легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ) − тяжке захворювання, зумовлене ураженням судин легеневого мікроциркуляторного русла, що призводить до підвищення в них тиску, збільшення легеневого судинного опору, правошлуночкової серцевої недостатності та смерті. ЛАГ належить до актуальних проблем сучасної медицини через низьке виживання, швидку інва­лідизацію пацієнтів та велику вартість лікування. ЛАГ є одним з основних чинників смертності при системній склеродермії (ССД). ЛАГ, асоційована зі склеродермією (ССД-ЛАГ), є унікальним фенотипом, який поєднує ССД та ЛАГ, патогенетичні механізми котрого модифікують клінічну картину цих станів. Сучасна діагностика та лікування ЛАГ значно впливає на показник виживання, однак раннє виявлення ЛАГ все одно викликає труднощі при ССД через декілька факторів. Перш за все, це обмеження сучасних діагностичних методів скринінгу та поліорганність ураження при ССД. Порівняно з іншими підгрупами ЛАГ, пацієнти з ССД-ЛАГ погано реагують на звичайні форми терапії ЛАГ. ССД-ЛАГ та ідіопатична легенева артеріальна гіпер­тензія (ІЛАГ) належать до I групи за класифікацією легеневої гіпертензії та відповідно до сучасного уявлення мають схожий патогенез та клінічну картину, однак клінічні відмінності відповіді на терапію демонструють, що в патогенетичних побудовах ССД-ЛАГ можуть брати участь різні механізми. Недавні результати показують, що такі фактори, як аутоімунні, більш виражене ремоделювання судин та безпосереднє ураження міокарда при ССД, можуть пояснити ці відмінності. Медикаментозна терапія ЛГ при ССД аналогічна такій при ІЛАГ та включає простагландини, антагоністи рецепторів до ендотеліну, блокатори кальцієвих каналів, які призначаються у випадках позитивного вазореактивного тесту, інгібітори ФДЕ-5. У цьому літературному огляді ми розглянули традційні методи лікування ЛАГ та їх актуальність при ССД-ЛАГ відповідно до рандомізованих клінічних досліджень та показали нові методи лікування ССД-ЛАГ.

  

Тернавський О.П. Дослідження впливу коагуляції високоенергетичними методами здійснення гемостазу на резекційну поверхню печінки (експериментальне дослідження)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147961

Ключові слова: конвекційно-інфрачервона термохірургічна технологія, коагуляційний гемостаз, біполярна електрокоагуляція, високочастотна електрокоагуляція біологічних тканин, зони коагуляції, паренхіма печінки, експеримент

Реферат. Исследование влияния коагуляции высокоэнергетическими методами осуществления гемо­стаза на резекционную поверхность печени (экспериментальное исследование). Тернавский А.П. Особенность использования высокоэнергетических методов с целью осуществления гемостаза заключается в сложности сопоставления степени воздействия высокой температуры с достижением желаемого эффекта, в то же время чрезмерная температура в области воздействия приводит к формированию слоя карбо­ни­зо­ванных тканей или их испарения. С целью проанализировать особенности изменений паренхимы печени после коагуляции высокоэнергетическими методами осуществления гемостаза был произведен эксперимент, который предусматривал выполнение резекции печени с коагуляцией резекционной поверхности, используя конвекционно-инфракрасную термохирургическую технологию в температурном режиме 600°С (КИТТ 600°С), биполярную электрокоагуляцию (БЭК) и высокочастотное электросваривание биологических тканей (ВЧЭС). В процессе исследования проанализированы результаты экспериментальных исследований на 25 беспородных кроликах разного пола и возраста, весом тела от 3350,0 г до 4180,0 г. В зависимости от применения высоко­энергетического метода коагуляции было сформировано 3 группы: группа 1 - БЕК; группа 2 - ВЧЕЗ; группа 3 – КИТТ 600ОС. Проанализированы данные гистологического исследования. Статистический анализ был про­веден с помощью SPSS Statistics. Проведенными исследованиями установлено, что показатель средней тен­денции толщины зоны дезагрегации/дезинтеграции составляет 1936 (1630,83-2523) мкм в 1-й группе, 648 (508,33-734,33) мкм в 2-й группе и 470,6 (453,5-507) мкм в 3-й группе. Зона уплотненной паренхимы: 1-я группа – 2732 (2591,5-2798,5) мкм, 2-я группа – 4538 (4421,5-4687,5) мкм (р=0,001). Результаты исследования свиде­тельствуют, что использование КИТТ 600°С обладает меньшим деструктивным влиянием на окружающие ткани по сравнению с биполярной электрокоагуляцией и высокочастотным электросвариванием биологических тканей.

  

Шостакович-Корецька Л.Р., Шевченко-Макаренко О.П., Тимофєєва Л.В., Ткаченко В.Д. Проблемні питання ефективності лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С за Державною програмою та шляхи їх вирішення

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147962

Ключові слова: хронічний вірусний гепатит С, противірусні препарати прямої дії, ефективність терапії

Реферат. Проблемные вопросы эффективности лечения больных хроническим вирусным гепатитом С по Государственной программе и пути их решения. Шостакович-Корецкая Л.Р., Шевченко-Макаренко О.П., Тимофеева Л.В., Ткаченко В.Д. Авторами представлен опыт противовирусного лечения больных хроничес­ким вирусным гепатитом С (ХВГС) в рамках Государственной целевой социальной программы профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на период до 2016 года и местной программы «Здоровье населения Днепропетровщины» на 2015-2019 годы. Рассмотрены схемы терапии, которые могут применяться у больных согласно последним рекомендациям ВОЗ и международных организаций по изучению печени (EASL, APASL и AASLD). Обсуждены проблемные вопросы эффективности лечения по схемам, содержащим интерферон и рибавирин, а также безинтерфероновых режимов терапии. На первом этапе работы был отмечен охват противовирусной терапией (ПВТ) больных ХВГС в Днепропетровском регионе с учетом наблюдаемых па­циентов в Едином электронном реестре пациентов с хроническими вирусными гепатитами В, С и В + С взрослого возраста. В реестр занесены 3875 пациентов, 3334 имеют ХВГС, из них с виремией – 2795 больных. ПВТ получили 1038 больных хроническими вирусными гепатитами, в том числе с ХВГС – 912 пациентов. В 2017 году закончили ПВТ 725 человек с ХВГС, охват терапией составил 21,75% от общей потребности, из расчета количества больных в Реестре. В результате лечения 22 больных с 1-м генотипом HCV имели неудачу терапии по схемам, содержащим интерферон. Однако при детальном анализе было установлено, что в одном случае имела место реинфекция другим генотипом HCV. Рецидив был определен у 14 (63%) больных, частичный вирусологический ответ - у 3 (14%) больных и нулевой ответ - у 4 (23%) больных. На втором этапе работы были оценены схемы повторного лечения у больных с неудачей терапии после применения схем, содержащих PEG-IFN, при помощи безинтерфероновых режимов с применением противовирусных препаратов прямого действия (ПППД), курсом 12 недель у 21 пациента со средним возрастом 42,4±2,89 года, с 1-м генотипом HCV, со средней продолжительностью болезни 6,52±1,05 года. Наблюдались 14 мужчин со средним возрастом 39,67±4,16 года и 9 женщин средним возрастом 46,22±4,01 года. По уровню фиброза: F1 - 8 человек, F2 - 7, F3 - 3 и F4 - 3. Для перелечивания использовался 3D режим терапии - Oмбитасвир / Паритап­ревир / Ритонавир + Дасабувир + рибавирин (3D+RBV) у 16 пациентов, причем 3 из них имели компен­сиро­ванный цирроз печени. 5 больных с 1-м генотипом HCV без наличия цирроза печени получали схему: Леди­пасвир + софосбувир + рибавирин (SOF+LDV+RBV). Все больные имели устойчивый вирусологический ответ (УВО-24) и эффективность ПВТ расценена как 100%. Также представлено два клинических случая лечения ХВГС у па­циентов с неудачей ПВТ. Для дальнейшего внедрения стратегии ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов необходимо продолжать работу по формированию Реестра больных хроническими вирусными гепатитами для совершенствования оказания помощи пациентам этой категории. Требуют дальнейшего изучения вопросы персо­нализации противовирусной терапии и минимизации рисков, которые негативно влияют на ее результаты.

  

Боровська-Стрюк Т.C. Лікувальна тактика при гіпоталамічному синдромі пубертатного періоду в дівчат

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147963

Ключові слова: гіпоталамічний синдром, пубертатний період, менструальна функція, лікування

Реферат. Лечебная тактика при гипоталамическом синдроме пубертатного периода у девочек. Боровская-Стрюк Т.С. Гипоталамический синдром пубертатного периода (ГСПП) – патологический симптомокомплекс, возникающий в результате дисфункции гипоталамуса, гипофиза и других эндокринных желез в период полового созревания. Цель исследования – усовершенствование лечебной тактики у пациенток с ГСПП на основе результатов исследования особенностей клинического течения заболевания, состояния нервной и эндокринной систем. В исследование включено 125 пациенток в возрасте 11-17 лет с ГСПП, разделенных на две клинические группы: 50  больных в возрасте 11-14 лет и 75 девушек в возрасте 15-17 лет. Обследование включало сбор анамнеза, антропометрическое, общеклиническое и гинекологическое обсле­дование, исследование показателей гормонального профиля, липидного и углеводного обмена, инстру­ментальные исследования, консультации невропатолога, эндокринолога. Установлено, что  формирование и течение ГСПП у девушек в период полового созревания происходит на фоне перинатально-гипоксического поражения ЦНС, раннего ожирения, вирусных нагрузок, расстройств менструальной функции, повышенной секреции пролактина, андрогенов, кортизола и пониженного уровня эстрадиола. Нейрофункциональные методы исследования подтвердили функциональный характер изменений центральной нервной системы у пациенток с ГСПП. Терапия ГСПП должна быть комплексной и систематической, включая нормализацию массы тела, коррекцию питания, режима умственных и физических нагрузок, сна, функции щитовидной железы, гиперандрогении, инсулинорезистентности, менструального цикла. В динамике наблюдения после проведения 2-3 курсов терапии (в среднем через 6-15 месяцев) отмечали восстановление менструального цикла у всех 25 (100%) пациенток со вторичной аменореей и регресс кистозных образований яичников у всех 11 (100%) больных. Уменьшение массы тела отмечалось у большинства пациенток с избыточным весом и ожирением - в 70 (92,1%) случаях.

  

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

Руда Т.В., Коршун М.М. Гігієнічна оцінка професійного комбінованого ризику при застосуванні сучасних багатокомпонентних пестицидів на посівах кукурудзи та соняшника

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147964

Ключові слова: гербіцид, фунгіцид, олійні культури, комбінований ризик

Реферат. Гигиеническая оценка профессионального комбинированного риска при применении современных многокомпонентных пестицидов на посевах кукурузы и подсолнечника. Рудая Т.В., Коршун М.М. Приведены результаты оценки риска опасного комбинированного воздействия дифлуфензопира, дикамбы, никосульфурона (гербицид Кельвин Плюс, ВГ) и азоксистробина, дифеноконазола (фунгицид Амистар Голд 250 SC, КС) на профессиональные контингенты, задействованные в работе с ними. Проведено исследование в натурных условиях на посевах кукурузы и подсолнечника, в котором препараты Кельвин Плюс и Амистар Голд использовали в максимальных нормах расхода – 0,4 кг/га и 1,0 л/га соответственно. При наземной обработке расход рабочего раствора составлял 300 л/га, при авиационной – 50 л/га. Были отобраны пробы воздуха рабочей зоны, смывов с кожи, нашивок на спецодежде работников с последующим опре­делением остаточных количеств исследуемых действующих веществ (д. в.) в отобранных пробах. Были рассчитаны коэффициенты и индексы опасности, исходя из экспозиционных и допустимых ингаляционных и перкутанных доз д. в. Установлено, что условия труда сельскохозяйственных рабочих являются допусти­мыми, поскольку индексы опасности вредного комбинированного воздействия исследуемых пестицидов являются ниже 1. Перед проведением натурных исследований были рассчитаны коэффициенты возможного ингаляционного отравления, и было установлено, что все исследуемые пестициды по данным коэффициентам являются малоопасными – 4 класс. Также была проведена оценка возможного возникновения острых ток­сических эффектов при работе с пестицидами, то есть были рассчитаны коэффициенты выборочности действия при ингаляционном и перкутанном влиянии на человека. Было установлено, что все исследуемые д. в. при ингаляционном влиянии на человека имеют достаточную выборочность действия, кроме азоксистробина (низкая выборочность действия); при нанесении на кожу все д. в. обладают достаточной выборочностью действия. Таким образом, применение исследуемых комбинированных препаратов на посевах кукурузы и подсолнечника не оказывает опасности для работающих при соблюдении установленных гигиенических регламентов.

  

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Єрошкіна Т.В., Дерев’янко Д.В. Медико-демографічні проблеми України та деякі шляхи їх подолання

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147966

Ключові слова: динаміка демографічних показників, депопуляція, демографічна криза, екологічна катастрофа

Реферат. Медико-демографические проблемы Украины и некоторые пути их преодоления. Ерошкина Т.В., Деревянко Д.В. Цель статьи – выявление закономерностей ухудшения медико-демо­гра­фических показателей в Украине и возможных путей их преодоления. Методы – анализ литературных источников и законодательных документов; медицинской статистики. В статье освещены основные медико-демографические проблемы Украины: снижение рождаемости, интенсификация смертности, отрицательный естественный прирост, отток квалифицированных кадров за рубеж, что привело к уменьшению численности населения за годы независимости более чем на 9,5 млн человек. Общий коэффициент рождаемости в 2017 году по Украине составил 10,3 на 1000 человек, что на 14,9% ниже, чем в 1991 году. Затем постепенно происходит рост показателей в 2012 – 11,4 на 1000 человек. Общий коэффициент смертности в 2017 году – 14,4, что на 11,6% выше, чем в 1991г. Естественный прирост (убыль) с - 0,8 снизился до - 4,1 (более чем в 5 раз). Демо­графическая ситуация в Украине характеризуется депопуляцией, она приобрела характер демографического кризиса, основные признаки которого – неблагоприятные изменения не только в численности, но и в здоровье неселения, что проявляется снижением средней продолжительности жизни, ухудшением здоровья детей и подростков, увеличением уродств среди новорожденных, высокими коэффициентами смертности из-за заболеваний органов кровообращения, онкологических, травм, отравлений и других последствий действия внешних причин: сверхсмертности мужчин. Основные причины этих явлений – затянувшийся экономический кризис, экологическая катастрофа (Чернобыль), пребывание страны в состоянии “гибридной войны”, что привело к резкому снижению уровня жизни, неуверенности в будущем широких слоев населения, гибели людей. Нами предложены некоторые пути преодоления медико-демографического кризиса в стране.

  

Гопко Н.В. Оцінка впливу факторів життєдіяльності на рівень захворюваності на лептоспіроз на прикладі Чернівецької області

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3.147967

Ключові слова: захворюваність, лептоспіроз, фактор ризику

Реферат. Оценка влияния факторов жизнедеятельности на уровень заболеваемости лептоспирозом на примере Черновицкой области. Гопко Н.В. Актуальность лептоспироза связана с широким его рас­пространением во многих странах мира, увеличением количества тяжелых форм болезни, часто с летальным исходом, что обусловливает его высокую медицинскую, социальную и экономическую значимость. В совре­менных условиях необходимо оценить влияние различных факторов на заболеваемость лептоспирозом посредством применения широкого арсенала статистических методов. Предупредить эпидемические подъемы возможно благодаря проведению эффективных профилактических и противоэпидемических мероприятий, разработанных на основании эпидемиологического надзора и оценки рисков. С целью определения связи между показателями заболеваемости лептоспирозом и факторами среды обитания нами было проведено исследование посредством применения регрессионного анализа с последующим кор­реляционным анализом. В исследовании были использованы данные Государственного учреждения «Чер­новицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», а также данные Государственной службы статистики Украины относительно социальных факторов за 2008-2018 гг. Учитывая результаты многофакторного регрессионного анализа, наиболее значимым фактором, который влияет на уровень заболеваемости лептоспирозом, была инфицированность крупного рогатого скота, свиней, собак, кошек. Доказано влияние миграционных процессов на уровень заболеваемости населения лептоспирозом, что нужно учитывать в отчетных формах для проведения дальнейшего корреляционного анализа и оптимизации системы эпидемиологического надзора. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за лептоспирозом путем определения элементов в информационной, диагностической и управ­ленческой подсистемах будет способствовать своевременному вмешательству по принятию адекватных управленческих решений.

  

ПАМ'ЯТІ ВЧЕНОГО

Євген Іванович Нагорний